Rapportage
Toegankelijkheidsaudit WCAG 2.1 AA

https://wijkvernieuwt.nl/
Gemeente Wijk bij Duurstede
Versie: 1.0

Oorspronkelijke online versie rapportage:
https://toegankelijkonline.nl/audits/fd62692b-c4bb-4791-8664-ebf9f5b777a6
Datum afdruk: 20-07-2024 - 00:04:08

Inhoudsopgave

Inleiding

Op verzoek van Gemeente Wijk bij Duurstede is een toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd op de door hun aangeboden website, https://wijkvernieuwt.nl/, om te beoordelen hoe deze voldoet aan de gestelaan de WCAG norm.

Doel van het onderzoek is om te beoordelen of de informatie op de website voor iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking, toegankelijk is en bedient kan worden.

Deze rapportage bevat de bevindingen van dit onderzoek. Uitgewerkt per richtlijn benoemen we de status waarin aan de succescriteria voldaan wordt, wat daarbij geconstateerde toegankelijkheidsproblemen zijn en eventuele opmerkingen ter advies.

De opgetekende bevindingen zijn indicatief. Een betreffend probleem kan dus op meerdere locaties binnen de website voorkomen zonder dat die apart benoemd worden.

De gebruikte onderzoeksmethode, WCAG-EM, werkt op basis van een steekproef. Hoewel de steekproef van het onderzoek zorgvuldig wordt samengesteld om een evenwichtig beeld van de vastgestelde scope te onderzoeken, kan het voorkomen dat een toegankelijkheidsprobleem niet geconstateerd wordt, maar dit bij een vervolgonderzoek wel aan het licht komt. Ook kunnen bevindingen op een later tijdstip mogelijk anders geïnterpreteerd en beoordeeld worden door verdere ontwikkeling van kennis en technieken.

De WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) zijn internationaal geaccepteerde richtlijnen, gepubliceerd door het W3C (World Wide Web Consortium), ter bevordering van de toegankelijkheid van webcontent voor mensen met een functiebeperking. De richtlijnen zijn techniek-onafhankelijk opgebouwd via een viertal principes: Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust. Deze principes bevatten een serie richtlijnen met succescriteria waarmee webcontent beoordeeld kan worden.

Voor Nederlandse (semi-)overheidsorganisaties geldt een wettelijke verplichting om met hun websites te voldoen aan de WCAG norm vanuit het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’, welke voortvloeit uit de Europese richtlijnen EN 301 549 (versie 2.1.2, pdf).

Voor niet-overheidsorganisaties geldt onder de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (2017) dat zij hun goederen en diensten zo toegankelijk mogelijk aan bieden. Daarnaast zal naar verwachting vanaf 28 juni 2025 de Europese Toegankelijkheidswet in werking treden, waarmee onder andere ook webshops aan de WCAG-richtlijnen moeten voldoen.

Onderzoeksgegevens

Onderzoeksgegevens
Opdrachtgever:Gemeente Wijk bij Duurstede
Betreft:https://wijkvernieuwt.nl/
Toetsingsnorm:WCAG 2.1 AA
Datum onderzoek:01-06-2023
Onderzoek door:Toegankelijk Online
Sint Hubertus 35
6713 JN Ede
https://www.toegankelijkonline.nl
+31 6 5115 6244
Type rapportage:Nulmeting
Scope:

Alle pagina's op https://wijkvernieuwt.nl/ (URI-basis)
Niet de pagina's op https://www.wonenindeheul.nl/

Steekproef: Voor dit onderzoek is een representatieve steekproef van de scope samengesteld. Zie steekproef lijst
Getoetste basisniveau:De website is getoetst op geschiktheid voor gangbare browsers en hulpapparatuur.
Technieken: Alle door W3C uitgebrachte technieken zijn ondersteund en kunnen gebruikt worden.
Technologieën:
Gebruikte Software:
 • Google Chrome, versie 113.0
 • Mozilla Firefox, versie 113.0
 • Microsoft Edge 113.0
 • NVDA 2023.1.0
 • Adobe Acrobat Pro DC 23.001.20174
 • PAC Accessibility Checker 2021 21.0.0.0
 • Colour Contrast Analyser 3.1.2
JSON:Resultaten in JSON formaat downloaden

Samenvatting

Het toegankelijkheidsonderzoek voor de website https://wijkvernieuwt.nl/ is op 1 juni 2023 afgerond. Hiervoor is gebruikgemaakt van de WCAG-EM evaluatiemethode om te kijken hoe de onderzochte website voldoet aan de gestelde norm van WCAG 2.1 Niveau AA.

Samenvattend is gebleken dat er op enkele punten al rekening gehouden wordt met digitale toegankelijkheid. Er zijn echter op 21 punten bevindingen gedaan die het gebruik van de website voor verschillende doelgroepen moeilijker of onmogelijk maakt. De website zelf is hierdoor niet goed toegankelijk en lastig te gebruiken voor mensen met een functiebeperking.

Resultaat

Onderzoeksresultaat, aantal bevindingen per status.
Status succescriteriaAantal
Voldoende29
Onvoldoende21
Niet van toepassing0
Totaal50

Er zijn bevindingen gedaan bij de volgende succescriteria:

Op de volgende pagina’s staan per succescriterium de bevindingen genoteerd. Deze bevindingen kunnen gebruikt worden om aanpassingen te maken en de toegankelijkheid van de website verder te verbeteren. Let er bij het maken van aanpassingen op dat hierdoor nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Bij sommige succescriteria staan opmerkingen vermeldt. Deze opmerkingen zijn geen foute bevindingen voor het betreffende criterium, maar genieten een sterke aanbeveling ter verbetering van de gebruikerservaring.

Onderzoeksresultaten

Hieronder staan per succescriterium eventuele bevindingen genoteerd. Deze bevindingen kunnen gebruikt worden om aanpassingen te maken en de toegankelijkheid van de website en haar content verder te verbeteren. Let er bij het maken van aanpassingen op dat hierdoor nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Tevens staan bij sommige succescriteria opmerkingen. Deze opmerkingen zijn geen foute bevindingen voor het betreffende criterium, maar genieten een sterke aanbeveling ter verbetering van de gebruikerservaring.

Principe 1: Waarneembaar

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.

Richtlijn 1.1: Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudigere taal.

Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Niveau A

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

 • Bedieningselementen, invoer: Als niet-tekstuele content een bedieningselement is of gebruikersinvoer accepteert, dan heeft deze een naam die het doel ervan beschrijft. (We verwijzen naar succescriterium 4.1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van bedieningselementen en content die gebruikersinvoer accepteren.)
 • Op tijd gebaseerde media: Als niet-tekstuele content op tijd gebaseerde media is, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content. (We verwijzen naar Richtlijn 1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van media.)
 • Test: Als niet-tekstuele content een test of oefening is die, als ze door middel van tekst gepresenteerd wordt onjuist zou zijn, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • Zintuiglijk: Als niet-tekstuele content primair is bedoeld om een specifieke zintuiglijke ervaring te creëren, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • CAPTCHA: Als het doel van niet-tekstuele content is om te bevestigen dat content wordt gebruikt door een persoon in plaats van een computer, dan worden tekstalternatieven geleverd die het doel van de niet-tekstuele content identificeren en beschrijven. En er worden alternatieve vormen van CAPTCHA aangeboden gebruikmakend van uitvoermodes voor verschillende soorten van zintuiglijke perceptie om tegemoet te komen aan verschillende functiebeperkingen.
 • Decoratie, opmaak, onzichtbaar: Als niet-tekstuele content puur decoratief is, slechts voor visuele opmaak wordt gebruikt, of niet aan gebruikers wordt gerepresenteerd, dan wordt het op zo'n manier geïmplementeerd dat het genegeerd kan worden door hulptechnologie.
Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Op de website (https://wijkvernieuwt.nl/) staat bovenaan in de header het logo van De Heul & omgeving met de volgende tekst in het logo "VERNIEUWING WIJKWINKELCENTRUM De Heul & omgeving ". De alternatieve tekst van dit logo is nu "De Heul & omgeving Logo". De alternatieve tekst is niet helemaal volledig. Alle tekst die in de afbeelding staat, hoort terug te komen in de alternatieve tekst (zie ook succescriterium 2.5.3).
 2. Op de website (https://wijkvernieuwt.nl/) staat aan de rechterkant van de content (browser) een informatie-icoon ("i"). Deze geeft aan dat er informatie verkregen kan worden. De icoon wordt middels CSS-code ingeladen en fungeert als een link/knop. Het huidige tekstalternatief voor deze afbeelding (link/knop) is "Toggle Sliding Bar Area". De alternatieve tekst brengt niet de volledig juiste informatie over. Ten eerste de omschrijving is in het Engels, dit is probleem voor succescriterium 3.1.2 en ten tweede het geeft niet aan dat hier om een uitschuifbare extra informatie link/knop gaat.
 3. Op pagina https://wijkvernieuwt.nl/ staan onder de koptekst "Divers winkelaanbod" afbeeldingen welke als een slide geactiveerd kunnen worden. Wanneer de slide geactiveerd wordt, verschijnt een pop-upscherm in een lightbox vorm met de vergrote afbeelding. De afbeeldingen hebben geen alt-attribuut. Een afbeelding dient altijd een alt-attribuut te hebben. Laat het alt-attribuut leeg als het om een decoratieve afbeelding gaat of geef een duidelijke beschrijving als het om een informatieve afbeelding gaat. Zie ook op pagina https://wijkvernieuwt.nl/nieuwe-situatie-de-heul/ bij de koptekst "Verkeer en parkeren" en "Impressie nieuwe situatie De Heul".
 4. Op pagina https://wijkvernieuwt.nl/ staat onder de koptekst "Het nieuwe De Heul en omgeving" een afbeelding van een plattegrond. De alternatieve tekst "Plattegrond het nieuwe De Heul en omgeving" is voldoende als korte omschrijving van de afbeelding. De tekstuele omschrijving naast de afbeelding dient iets meer uitleg te omvatten dan de huidige informatie. Een blinde gebruiker is nu uitgesloten van de informatie die in deze complexe afbeelding staat. De inhoud van deze afbeelding moet in tekst uitgeschreven worden. Deze tekst kan meteen onder de afbeelding staan of als een link of bestand worden toegevoegd. Het tekstalternatief van de afbeelding kan dan verwijzen naar de plek waar deze uitgeschreven tekst staat. Zie dezelfde afbeelding op pagina https://wijkvernieuwt.nl/nieuwe-situatie-de-heul/.
 5. Op pagina https://wijkvernieuwt.nl/nieuws/ staan onder de koptekst "Nieuws over De Heul" links voor nieuwsbrieven in het Pdf-formaat. Dat het hier om een pdf-bestand gaat, wordt visueel duidelijk gemaakt middels pdf-iconen. Voor deze iconen ontbreekt een tekstalternatief.
 6. Op pagina https://wijkvernieuwt.nl/contact/ staan onder de koptekst "Projectontwikkeling" logo’s. Deze logo’s fungeren als links, de tekstalternatieven worden automatisch van de bestandsnaam overgenomen binnen aria-label. Deze methode werkt niet altijd goed omdat in sommige gevallen de bestandsnaam niet overeenkomt met het werkelijke logo. Bijvoorbeeld bij het logo van provincie Utrecht is het tekstalternatief nu "Logo-gemeente-Utrecht". Zorg ervoor dat de informatie overeen komt met wat op de afbeelding staat en dat er geen andere overbodige informatie wordt overgenomen van de bestandsnaam, bijvoorbeeld cijfers en dergelijken (dit is ook een probleem voor succescriterium 2.5.3, dit wordt nu alleen hier gemeld).
 7. Op pagina https://wijkvernieuwt.nl/planning/ staat bijvoorbeeld in de header een decoratieve afbeelding van twee dames met twee kopjes in hun hand. Aangezien deze afbeelding decoratief is mag het alt-attribuut leeg blijven, dit is goed gedaan. Laat het alt-attribuut leeg als het om een decoratieve afbeelding gaat of geef een duidelijke beschrijving als het om een informatieve afbeelding gaat. Naast het alt-attribuut wordt voor deze afbeeldingen gebruikgemaakt van het title-attribuut welk automatisch de informatie uit de bestandsnaam overneemt. De informatie komt niet altijd overeen met wat er afgebeeld wordt, daarom is het beter om deze techniek niet toe te passen, zodat er geen verkeerde informatie wordt overgebracht aan de hulptechnologie gebruiker. Zie bijvoorbeeld de afbeelding onderin de pagina naast de koptekst "Heeft u een tip of vraag?". Binnen het title-attribuut staat nu "Wijkwinkelcentrum-De-Heul-Wijk-bij-Duurstede-meedenken-vraag-tip", op de afbeelding wordt iets anders weergegeven. Dit probleem komt op alle pagina’s voor. Zie bijvoorbeeld op pagina https://wijkvernieuwt.nl/visie/, https://wijkvernieuwt.nl/nieuwe-situatie-de-heul/, https://wijkvernieuwt.nl/nieuws/, enz.
 8. In het PDF-bestand "2020-07-09-nieuwsbrief-01-Metropool-Wijk-bij-Duurstede-DEF.pdf" staan afbeeldingen zonder tekstalternatief. Voor de logo’s op de eerste pagina ontbreekt een tekstalternatief. Verderop in het document staan afbeeldingen ter ondersteuning bij de tekst. Deze afbeeldingen hebben nu geen tekstalternatief en zijn ook niet als een decoratieve afbeelding opgemaakt. Wanneer tekstueel boven of onder een uitleg staat bij een ondersteunende afbeelding, dan is het beter om deze afbeeldingen een decoratieve afbeelding ('Artifact') te maken. Zie https://wijkvernieuwt.nl/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-09-nieuwsbrief-01-Metropool-Wijk-bij-Duurstede-DEF.pdf.

Richtlijn 1.2: Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

Succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Niveau A

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

 • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.
 • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.
Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Niveau AA

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Niveau AA

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Richtlijn 1.3: Aanpasbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

Succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Niveau A

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Op pagina https://wijkvernieuwt.nl/contact/ staan accordeons visueel opgemaakt als kopteksten. Deze kopteksten dienen met een h-element (h3) opgemaakt te worden zodat de semantische bekentenis overgebracht kan worden.
 2. Op de pagina https://wijkvernieuwt.nl/planning/ staat onder de koptekst "Planning" een geordende lijst. Deze lijst is nu opgemaakt als een ongeordende lijst. Uit de content is op te maken dat de volgorde belangrijk is, daarom is het beter om het als een geordende (met een <ol>-element) lijst op te maken.
 3. In het PDF-bestand "2020-07-09-nieuwsbrief-01-Metropool-Wijk-bij-Duurstede-DEF.pdf" zijn de tags niet compleet en op sommige plaatsen niet helemaal juist. Zo is bijvoorbeeld pagina 1 niet volledig, omdat de titel niet is getagd met bijvoorbeeld een <h1>-tag. Zo zijn ook alle andere koppen in het document niet getagd als een koptekst. Zo zijn ook aantal lijsten niet getagd als een lijst. Zie: https://wijkvernieuwt.nl/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-09-nieuwsbrief-01-Metropool-Wijk-bij-Duurstede-DEF.pdf
Succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Niveau A

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. De bedoeling van dit succescriterium is om te garanderen dat gebruikers de informatie in een betekenisvolle volgorde kunnen gebruiken. In het PDF-bestand "2020-07-09-nieuwsbrief-01-Metropool-Wijk-bij-Duurstede-DEF.pdf" staan de tags niet in een betekenisvolle volgorde. De volgorde in de broncode en de leesvolgorde komen niet overeen met wat er afgebeeld wordt in het PDF-bestand. Zie de afbeeldingen in het document. Zie https://wijkvernieuwt.nl/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-09-nieuwsbrief-01-Metropool-Wijk-bij-Duurstede-DEF.pdf.
Succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Niveau A

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Noot: Voor eisen met betrekking tot kleur zie Richtlijn 1.4.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Niveau AA

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Noot: Voorbeelden waarbij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel kan zijn: een acceptgiro, een piano applicatie, dia’s voor een projector of televisiescherm, of Virtual Reality waarbij de weergavestand van de content niet noodzakelijkerwijs beperkt is tot staand of liggend.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Niveau AA

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Op pagina https://wijkvernieuwt.nl/contact/ik-heb-een-tip/ staat een formulier. In dit formulier moeten persoonlijke gegevens ingevuld worden, waaronder voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Voor deze invoervelden is een autocomplete attribuut nodig bij de input elementen. Dit zorgt ervoor dat browsers, maar ook hulpsoftware, ondersteuning kunnen geven bij het invullen van deze invoervelden. Dit kan door bijvoorbeeld de invoervelden al automatisch in te vullen. Het autocomplete attribuut ontbreekt op dit moment bij deze invoervelden. Zie ook op pagina https://wijkvernieuwt.nl/contact/vragenformulier/ en https://wijkvernieuwt.nl/faq-items/waar-kan-de-meedenkgroep-over-meedenken/ staat een reactieformulier

Op de volgende pagina is meer informatie te vinden over de toepassing van dit attribuut en welke waardes verplicht zijn om te gebruiken. Zie: https://toegankelijkonline.nl/artikelen/formulieren-en-autocomplete Bij het invoerveld voor voornaam moet bijvoorbeeld autocomplete=”given-name” gebruikt worden en zo gelden voor elk van de genoemde invoervelden andere verplichte waarden.

Richtlijn 1.4: Onderscheidbaar

Succescriterium 2.4.11 Focus niet verborgen (Minimum)

Succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Niveau A

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Noot: Dit succescriterium richt zich specifiek op kleurperceptie. Andere vormen van perceptie worden behandeld in Richtlijn 1.3 inclusief softwarematige toegang tot kleur en andere codering van visuele presentatie.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Niveau A

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Noot: Omdat content die niet aan dit succescriterium voldoet het vermogen van een gebruiker om de hele pagina te gebruiken kan belemmeren, moet alle content op de webpagina (of die nu wel of niet gebruikt wordt om aan andere succescriteria te voldoen) aan dit succescriterium voldoen. Zie Conformiteitseis 5: Niet-interferentie (w3.org).

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Niveau AA

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

 • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
 • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
 • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Enkele teksten hebben een te laag contrast met de achtergrond. Wanneer het contrast te laag is, kan de tekst slecht leesbaar zijn voor de bezoekers met een visuele beperking. Het contrast moet bij de tekst minstens 4,5:1 zijn. Is de tekst groter dan 18 punt (=24 pixels) of 14 punt (=18,66 pixels) in combinatie met dik gedrukt dan dient het contrast minimaal 3:1 te zijn.
 2. Op de website (https://wijkvernieuwt.nl/) staat bij het zoekformulier in de header informatie in de placeholder 'Zoeken…'. Het contrast van deze tekst is 2,4:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Het contrast is dus te laag.

  Zie ook de placeholderteksten van het reactieformulier op pagina https://wijkvernieuwt.nl/faq-items/waar-kan-de-meedenkgroep-over-meedenken/ de gemeten contrastverhouding is 3,7:1, dit is te laag. 
 3. Op pagina https://wijkvernieuwt.nl/?s=plattegrond staan lichtblauwe kopteksten met een gemeten contrastverhouding van 3,7:1.
 4. Op pagina https://wijkvernieuwt.nl/ staat onder de koptekst "Divers winkelaanbod" witte tekstgedeeltes op een grijze achtergrond. Omdat deze tekst op een gekleurde achtergrondfoto staat, verschilt het contrast heel erg, maar het is in bijna iedere andere combinatie eigenlijk te laag. Ook op een witte achtergrond zou het contrast te laag zijn (3,0:1). Het is beter om hier een effen achtergrond achter de tekst te zetten, waarmee het contrast groot genoeg wordt (minimaal 4,5:1).
 5. Op de website (https://wijkvernieuwt.nl/) staat aan de rechterkant van de content (browser) een informatie-icoon ("i"). Wanneer deze geopend wordt dan staan er twee oranje knoppen. Het gemeten contrast van deze oranje tekstgedeeltes op een witte achtergrond 2,1:1, dit is te laag. Zie ook de knop "Ik heb een tip of vraag" op pagina https://wijkvernieuwt.nl/planning/, https://wijkvernieuwt.nl/visie/, https://wijkvernieuwt.nl/nieuwe-situatie-de-heul.
 6. Op pagina https://wijkvernieuwt.nl/contact/ik-heb-een-tip/ staat een formulier. Binnen de selectielijst (het invoerveld) "Thema:" de informatie ("Wonen") in het blauw op een lichtblauwe achtergrond. De contrastverhouding hiervan is 3,5:1, dit is te laag. Zie ook op pagina https://wijkvernieuwt.nl/contact/vragenformulier/.
 7. Op pagina https://wijkvernieuwt.nl/woning-huren-of-kopen/ staat onder de koptekst "Verhuur commerciële ruimte" een e-mailadres. De contrastverhouding hiervan is 2,9:1, dit is te laag. Daarnaast is het visueel bijna niet te onderscheiden met de rest van de tekst dat het een link is. Dit is ook een probleem voor succescriterium 1.4.1, dit wordt nu alleen hier gemeld. Zie ook de links op pagina https://wijkvernieuwt.nl/nieuws/.
Succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Niveau AA

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024 bij 768 pixels en als ingezoomd wordt tot 200%, is niet alle content of functionaliteit meer beschikbaar.

Op de website (https://wijkvernieuwt.nl/) staat aan de rechterkant van de content (browser) een informatie-icoon ("i"). Deze geeft aan dat er informatie verkregen kan worden. De icoon wordt middels CSS-code ingeladen en dient als een link/knop. Deze knop is niet meer beschikbaar na het inzoomen.

Succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Niveau AA

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

 • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
 • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.

Noot: Woordmerken (tekst die onderdeel is van een logo of merknaam) worden als essentieel beschouwd.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.4.10 Reflow

Niveau AA

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

 • Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
 • Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels;

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Noot: 320 CSS-pixels zijn gelijk aan de beginbreedte van een weergavekader van 1280 CSS-pixels bij 400% zoom. Voor webcontent die ontworpen is om horizontaal te scrollen (bijv. bij verticale tekst), zijn de 256 CSS-pixels gelijk aan de beginbreedte van een weergavekader van 1024 CSS-pixels bij 400% zoom.

Noot: Voorbeelden van content die een tweedimensionale lay-out vereisen, zijn afbeeldingen, kaarten, schema's, video's, games, presentaties, gegevenstabellen en interfaces waarbij de werkbalken zichtbaar moeten blijven tijdens het manipuleren van de content.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 768 en ingezoomd is op 400% dan hoeft op alle pagina’s alleen verticaal gescrold te worden. Dit is van belang voor slechtzienden die het beeld ingezoomd bekijken. Het kost hen extra inspanning als ze bij elke regel heen en weer moeten scrollen. Dit is goed gedaan, maar het is wel van belang dat er geen verlies van content of functionaliteit ontstaat als wordt ingezoomd met 400%. Dit is echter wel het geval. De geconstateerde problemen zijn dezelfde als beschreven bij succescriterium 1.4.4.

Succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Niveau AA

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

 • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
 • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Op pagina https://wijkvernieuwt.nl/contact/ik-heb-een-tip/ staat een formulier. De rand van het invoerveld van deze zoekbalk heeft een te laag contrast ten opzichte van de achtergrond (1,1:1). Het contrast moet minstens 3,0:1 zijn, zodat slechtzienden het invoerveld kunnen zien. Dit geldt ook voor de invoervelden van het contactformulier op pagina https://wijkvernieuwt.nl/contact/vragenformulier/.
 2. Op pagina https://wijkvernieuwt.nl/faq-items/waar-kan-de-meedenkgroep-over-meedenken/ staat een reactieformulier. De rand van het invoerveld van deze zoekbalk heeft een te laag contrast ten opzichte van de achtergrond (1,0:1), dit is te laag.
 3. Op de website (https://wijkvernieuwt.nl/) staat aan de rechterkant van de content (browser) een informatie-icoon ("i"). Deze geeft aan dat er informatie verkregen kan worden. Het gemeten contrast van dit icoon is 2,1:1, dit is te laag.
 4. Op pagina https://wijkvernieuwt.nl/faq-items/waar-kan-de-meedenkgroep-over-meedenken/ staan social media-iconen in het grijs op een lichtgrijze achtergrondkleur. Het gemeten contrast van dit icoon is 1,7:1, dit is te laag.
Succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Niveau AA

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

 • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
 • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
 • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
 • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Niveau AA

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

 • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
 • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
 • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Noot: Voorbeelden van aanvullende content die door de user agent wordt bepaald, zijn de browser tooltips die worden gemaakt met behulp van het HTML title attribuut.

Noot: Aangepaste tooltips, submenu's en andere niet-modale pop-ups die worden weergegeven bij hover en focus zijn voorbeelden van aanvullende content waarop dit criterium van toepassing is.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Op alle pagina's staat bovenaan een menu. Als er over de onderdelen van het menu wordt gegaan met de muis of als deze toetsenbordfocus krijgen, klapt het menu uit. Deze content die onder hover of focus verschijnt, moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Het voldoet nu alleen aan de voorwaarden 'Aanwijsbaar' en 'Aanhouden'. De content voldoet niet aan de voorwaarde 'Sluiten', want er is geen manier om deze extra content te verbergen zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen met de Escape-toets.

Principe 2: Bedienbaar

Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.

Richtlijn 2.1: Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

Succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Niveau A

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Noot: Deze uitzondering is gerelateerd aan de onderliggende functie, niet aan de invoertechniek. Als we bijvoorbeeld met de hand geschreven tekst invoeren, vereist de invoertechniek (met de hand geschreven tekst) padafhankelijke invoer, maar de onderliggende functie (tekstinvoer) vereist dat niet.

Noot: Dit succescriterium verbiedt geen muisinvoer of andere invoermethoden naast de toetsenbordinvoer en wil dit ook niet ontmoedigen.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Niveau A

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Noot: Omdat content die niet aan dit succescriterium voldoet het vermogen van een gebruiker om de hele pagina te gebruiken kan belemmeren, moet alle content op de webpagina (ongeacht of deze gebruikt wordt om aan andere succescriteria te voldoen of niet) voldoen aan dit succescriterium. Zie Conformiteitseis 5: Niet-interferentie (w3.org).

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoetsen

Niveau A

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
 • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
 • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Richtlijn 2.2: Genoeg tijd

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.

Succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Niveau A

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
 • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
 • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
 • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
 • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
 • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

Noot: Dit succescriterium helpt om ervoor te zorgen dat gebruikers taken kunnen voltooien zonder onverwachte veranderingen in content of context die het resultaat zijn van een tijdslimiet. Dit succescriterium moet in samenhang met Succescriterium 3.2.1 worden beschouwd, dat limieten stelt aan veranderingen van content of context als gevolg van een gebruikersactie.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Op pagina https://wijkvernieuwt.nl/faq-items/waar-kan-de-meedenkgroep-over-meedenken/ staat een formulier waar gegevens van de gebruiker ingevuld kunnen worden. Als bijvoorbeeld in de browser Chrome een verplicht invoerveld wordt leeg gelaten, verschijnt (na het drukken op de knop "Formulier versturen") de browserafhankelijke melding “Vul dit veld in”. Browserafhankelijke meldingen verdwijnen in sommige browsers (Chrome en de nieuwe Edge) na een paar seconden, waardoor er dus een tijdslimiet aanwezig is om de tekst van de melding te kunnen lezen.

Succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Niveau A

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

 • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
 • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

Noot: Voor eisen gerelateerd aan knipperende of flitsende content zie Richtlijn 2.3.

Noot: Omdat content die niet aan dit succescriterium voldoet het vermogen van een gebruiker om de hele pagina te gebruiken kan belemmeren, moet alle content op de webpagina (of ze gebruikt wordt om aan andere succescriteria te voldoen of niet) voldoen aan dit succescriterium. Zie Conformiteitseis 5: Niet-interferentie (w3.org).

Noot: Van content die periodiek door software wordt geactualiseerd of die naar de user agent wordt verzonden, wordt niet vereist dat ze informatie behoudt of weergeeft die gegenereerd of ontvangen wordt tussen het begin van de pauze en het moment van de hervatting van de weergave, aangezien dit technisch wellicht niet mogelijk is en het in veel situaties misleidend is om dit te doen.

Noot: Een animatie die speelt tijdens het laden of een gelijkwaardige situatie, kan als essentieel worden beschouwd als niet tegelijkertijd interactie kan plaatsvinden door alle gebruikers en als het niet aangeven van de voortgang gebruikers zou kunnen verwarren of laten denken dat de content vastgelopen of onvolledig was.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Richtlijn 2.3: Toevallen en fysieke reacties

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen of fysieke reacties veroorzaakt.

Succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Niveau A

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Noot: Omdat content die niet aan dit succescriterium voldoet het vermogen van een gebruiker om de hele pagina te gebruiken kan belemmeren, moet alle content op de webpagina (ongeacht of deze gebruikt wordt om aan andere succescriteria te voldoen of niet) voldoen aan dit succescriterium. Zie Conformiteitseis 5: Niet-interferentie (w3.org).

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Richtlijn 2.4: Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

Succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Niveau A

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Niveau A

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

De onderzochte HTML-pagina's hebben duidelijke paginatitels.

 1. In de meta-data van de PDF’s ("2020-07-09-nieuwsbrief-01-Metropool-Wijk-bij-Duurstede-DEF.pdf" en "2021-06-22-informatie-voornemen-tot-wijzigen-bestemming.pdf") is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. En dat deze documenttitel wordt getoond in plaats van de bestandsnaam. Zie https://wijkvernieuwt.nl/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-09-nieuwsbrief-01-Metropool-Wijk-bij-Duurstede-DEF.pdf en https://wijkvernieuwt.nl/wp-content/uploads/2021/12/2021-06-22-informatie-voornemen-tot-wijzigen-bestemming.pdf.
Succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Niveau A

Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Op pagina https://wijkvernieuwt.nl/nieuwe-situatie-de-heul/ staan afbeeldingen als een link. Het is mogelijk om deze afbeeldingen te bekijken door op de link te klikken. Na het activeren van de link verschijnt een pop-up (lightbox) scherm. De focus van het toetsenbord blijft niet in de pop-up (lightbox) scherm, wanneer je een TAB-toets gebruikt. De focus verplaatst zich dan naar het onderliggende element op de website.

Succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Niveau A

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Op pagina https://wijkvernieuwt.nl/contact/ staan onder de koptekst "Projectontwikkeling" logo’s. Deze logo’s fungeren als links. Het logo van provincie Utrecht is nu voorzien van een verkeerde tekstlink "Logo-gemeente-Utrecht" middels een aria-label attribuut. Een linkdoel moet duidelijk aangeven waarvoor de link dient, zodat er geen verwarring ontstaat (Zie ook de opmerkingen bij succescriterium 1.1.1.). 
 2. Op pagina https://wijkvernieuwt.nl/bestaande-situatie-hoogstraat/ staat in de header een afbeelding van een Lidl winkel. Deze afbeelding fungeert als een link en geen linktekst en daardoor geen linkdoel. Met linktekst wordt de tekst tussen de anchor tags (<a>Linktekst</a>) bedoeld. Een linkdoel moet duidelijk aangeven waarvoor de link dient, zodat er geen verwarring ontstaat. Wanneer de link enkel een afbeelding bevat, kan de alternatieve tekst van de afbeelding als linkdoel dienen.
Succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Niveau AA

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Niveau AA

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Niveau AA

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Het is belangrijk dat de focusindicator altijd zichtbaar is op alle interactieve onderdelen op een webpagina, zoals links en knoppen. Dit is nodig voor mensen die het toetsenbord gebruiken en die wel kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking.

 1. Op pagina https://wijkvernieuwt.nl/ staan onder het hoofdmenu zwevende links met afbeeldingen. De toetsenbordfocus is niet zichtbaar op deze onderdelen. De toetsenbordgebruiker dient 11 keer op de TAB-toets te drukken totdat de focus weer zichtbaar wordt. 
  Onder de koptekst "Divers winkelaanbod" staan drie link afbeeldingen, de toetsenbordfocus is hier niet zichtbaar. 
  Aan de rechterkant van de content (browser) staat een informatie-icoon ("i"). De toetsenbordfocus is niet meer zichtbaar na de informatie-icoon ("i").
 2. Op pagina https://wijkvernieuwt.nl/contact/ staan onder de koptekst "Projectontwikkeling" afbeeldingen welke als link fungeren. De toetsenbordfocus is niet zichtbaar op deze onderdelen.
  Vergelijkbare problemen ontstaan ook op andere pagina’s daar waar afbeeldingen als link gebruikt worden, zie bijvoorbeeld op pagina https://wijkvernieuwt.nl/nieuwe-situatie-de-heul/.
 3. Op pagina https://wijkvernieuwt.nl/faq-items/waar-kan-de-meedenkgroep-over-meedenken/ staat een reactieformulier. De toetsenbordfocus is niet zichtbaar op de checkbox van het formulier. Zie ook het formulier op pagina https://wijkvernieuwt.nl/contact/ik-heb-een-tip/ en https://wijkvernieuwt.nl/contact/vragenformulier/.
 4. Op de website (https://wijkvernieuwt.nl/) staat in de header naast het hoofdmenu een zoekknop. Wanneer deze geactiveerd wordt, verschijnt een invoerveld voor zoeken. De toetsenbordfocus van de zoekknop naast het zoekveld is niet zichtbaar.

Richtlijn 2.5: Input Modaliteiten

Maak het eenvoudiger voor gebruikers om de functionaliteit te bedienen met andere vormen van invoer dan alleen het toetsenbord.

Succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Niveau A

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Noot: Deze eis is van toepassing op webcontent die acties met de aanwijzer interpreteert (NB: dit geldt niet voor acties die vereist zijn om de user agent of hulptechnologie te bedienen).

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Niveau A

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Geen down-event: Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
 • Afbreken of ongedaan maken: De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
 • Up reversal: Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
 • Essentieel: Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

Noot: Functies die het indrukken van een toets op het toetsenbord of het numeriek toetsenbord nabootsen, worden als essentieel beschouwd.

Noot: Deze eis is van toepassing op webcontent die acties met de aanwijzer interpreteert (dus dit geldt niet voor acties die vereist zijn om de user agent of hulptechnologie te bedienen).

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.5.3 Label in naam

Niveau A

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Noot: Een best practice is om de naam te laten beginnen met de tekst van het label.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Op de website (https://wijkvernieuwt.nl/) staat bovenaan in de header het logo van De Heul & omgeving met de volgende tekst in het logo "VERNIEUWING WIJKWINKELCENTRUM De Heul & omgeving ". De alternatieve tekst van dit logo is nu "De Heul & omgeving Logo". "VERNIEUWING WIJKWINKELCENTRUM De Heul & omgeving" is de toegankelijkheidsnaam van deze link. Dit is de naam die software kan bepalen. Deze toegankelijkheidsnaam moet overeenkomen met de zichtbare tekst. Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

Succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Niveau A

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

 • Ondersteunde interface: De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
 • Essentieel: De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.
Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Principe 3: Begrijpelijk

Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.

Richtlijn 3.1: Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

Succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Niveau A

De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

De onderzochte HTML-pagina's hebben juiste taalinstellingen.

 1. In het PDF-bestand "2021-06-22-informatie-voornemen-tot-wijzigen-bestemming.pdf" is geen taal meegegeven. Zie https://wijkvernieuwt.nl/wp-content/uploads/2021/12/2021-06-22-informatie-voornemen-tot-wijzigen-bestemming.pdf.
Succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Niveau AA

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Op pagina https://wijkvernieuwt.nl/faq-items/waar-kan-de-meedenkgroep-over-meedenken/ staat de Engelstalige zin "Share This Story, Choose Your Platform!". Voor deze zin is geen taalwisseling aanwezig terwijl de hoofdtaal van de pagina Nederlands is. Hiervoor moet een taalwisseling worden aangegeven. Dit kan door een lang-attribuut (lang=”en”) toe te voegen aan het omringende HTML-element. 
 2. Op pagina https://wijkvernieuwt.nl/ staan drie zwevende afbeeldingen welke als een links fungeren. De tekstlink is in het Engels "Scroll to a specified location on the page". Deze tekstlinks zijn nu met een aria-label attribuut aangegeven. De hoofdtaal van de pagina is Nederlands, zorg ervoor dat alle belangrijke instructies ook in het Nederlands zijn of dat er een taalwisseling wordt toegevoegd aan de code. Zie ook de lees meer links op pagina https://wijkvernieuwt.nl/?s=plattegrond.

Onderstaande is niet fout, maar kan wel verbeterd worden.

Op de website (https://wijkvernieuwt.nl) staat aan de rechterkant van de content (browser) een informatie-icoon ("i"). Dit geeft aan dat er informatie verkregen kan worden. Het huidige tekstalternatief voor deze afbeelding (link/knop) is "Toggle Sliding Bar Area". Het tekstalternatief is in het Engels, het is beter om voor deze Nederlandstalige website de functionele onderdelen in het Nederlands te omschrijven.

Richtlijn 3.2: Voorspelbaar

Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar.

Succescriterium 3.2.1 Bij focus

Niveau A

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 3.2.2 Bij input

Niveau A

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Niveau AA

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Niveau AA

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Richtlijn 3.3: Assistentie bij invoer

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

Succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Niveau A

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Op pagina https://wijkvernieuwt.nl/faq-items/waar-kan-de-meedenkgroep-over-meedenken/ staat een formulier. Als niet alle velden worden ingevuld en het formulier wordt verstuurd dan verschijnt (bijvoorbeeld in de Nederlandse versie van Firefox) een browser-melding "Vul dit veld in" bij het eerste veld. Dit is geen foutmelding, maar een instructie. Het is beter om geen browsermeldingen te gebruiken, maar zelf in controle te zijn over de meldingen die verschijnen. Dan weet je ook zeker dat er een foutmelding geplaatst wordt en niet een instructie zoals nu het geval is.

Succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Niveau A

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Op pagina https://wijkvernieuwt.nl/faq-items/waar-kan-de-meedenkgroep-over-meedenken/ staat een reactieformulier. De invoervelden hebben geen zichtbaar label. Een placeholder is onvoldoende omdat die tekst verdwijnt. Zorg ervoor dat er altijd een label zichtbaar is.

Succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Niveau AA

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Niveau AA

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 • Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 • Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.
Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Principe 4: Robuust

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Richtlijn 4.1: Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Succescriterium 4.1.1 Parsen

Niveau A

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Noot: Begin- en eindtags die een cruciaal karakter in hun formatie missen, zoals een sluithaak of een verkeerd gebruikt aanhalingsteken voor een attribuutwaarde, zijn niet volledig.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Niveau A

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Noot: Dit succescriterium is primair voor webauteurs die hun eigen componenten van de gebruikersinterface ontwikkelen of scripten. Standaard bedieningselementen in HTML bijvoorbeeld voldoen al aan dit succescriterium als ze gebruikt worden volgens specificatie.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Op de website (https://wijkvernieuwt.nl/) staat aan de rechterkant van de content (browser) een informatie-icoon ("i"). Dit geeft aan dat er informatie verkregen kan worden. Het huidige tekstalternatief voor deze afbeelding (link/knop) is "Toggle Sliding Bar Area". De alternatieve tekst brengt niet volledig de juiste informatie over. De status van de knop (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor hulpapparatuur gebruikers. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-expanded attribuut.
 2. Op pagina https://wijkvernieuwt.nl/ staan onder de koptekst "Divers winkelaanbod" afbeeldingen welke als een slide geactiveerd kunnen worden. Wanneer de slide geactiveerd wordt, verschijnt een pop-upscherm in een lightbox vorm met de vergrote afbeelding. De bedieningselementen (bijvoorbeeld de knop voor het volgende) hebben geen naam. Een title-attribuut wat nu toegepast is, wordt niet door alle hulpsoftware ondersteund. Het is beter om dit met het aria-label attribuut op te maken.
 3. Op pagina https://wijkvernieuwt.nl/bestaande-situatie-hoogstraat/ staat in de header een afbeelding van een Lidl winkel. Deze afbeelding dient als een link en heeft geen naam.
Succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Niveau AA

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Op pagina https://wijkvernieuwt.nl/contact/ik-heb-een-tip/ staat een formulier. Als dit formulier wordt verzonden is een wacht animatie zichtbaar. Dit is een statusbericht en deze moet hulpsoftware als zodanig kunnen herkennen. Hulpsoftware kan dan bijvoorbeeld aan een blinde voorlezen wat op pagina gebeurt. Dit kan bijvoorbeeld door role="status" te gebruiken. Omdat het hier om een animatie gaat, moet deze animatie ook een tekstalternatief krijgen, bijvoorbeeld iets als "Laden...". Zie ook op pagina https://wijkvernieuwt.nl/contact/vragenformulier/.

 Ga voor meer informatie over het gebruik van role="status" naar pagina https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA22.

Onderzochte URI’s

Het toegankelijkheidsonderzoek is opgesteld en uitgevoerd conform de WCAG-EM evaluatiemethode van het W3C. Dat betekent dat een set aan te onderzoeken URI’s is verzameld binnen de bepaalde scope. Deze URI’s vormen de steekproef.

URI’s in deze steekproef: