Rapportage
Toegankelijkheidsaudit WCAG 2.1 AA

https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/
Gemeente Schouwen-Duiveland
Versie: 1.0

Oorspronkelijke online versie rapportage:
https://toegankelijkonline.nl/audits/ef52d3e6-7291-4a2d-9977-7e41005ab093
Datum afdruk: 12-06-2024 - 21:26:12

Inhoudsopgave

Inleiding

Op verzoek van Gemeente Schouwen-Duiveland is een toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd op de door hun aangeboden website, https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/, om te beoordelen hoe deze voldoet aan de gestelaan de WCAG norm.

Doel van het onderzoek is om te beoordelen of de informatie op de website voor iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking, toegankelijk is en bedient kan worden.

Deze rapportage bevat de bevindingen van dit onderzoek. Uitgewerkt per richtlijn benoemen we de status waarin aan de succescriteria voldaan wordt, wat daarbij geconstateerde toegankelijkheidsproblemen zijn en eventuele opmerkingen ter advies.

De opgetekende bevindingen zijn indicatief. Een betreffend probleem kan dus op meerdere locaties binnen de website voorkomen zonder dat die apart benoemd worden.

De gebruikte onderzoeksmethode, WCAG-EM, werkt op basis van een steekproef. Hoewel de steekproef van het onderzoek zorgvuldig wordt samengesteld om een evenwichtig beeld van de vastgestelde scope te onderzoeken, kan het voorkomen dat een toegankelijkheidsprobleem niet geconstateerd wordt, maar dit bij een vervolgonderzoek wel aan het licht komt. Ook kunnen bevindingen op een later tijdstip mogelijk anders geïnterpreteerd en beoordeeld worden door verdere ontwikkeling van kennis en technieken.

De WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) zijn internationaal geaccepteerde richtlijnen, gepubliceerd door het W3C (World Wide Web Consortium), ter bevordering van de toegankelijkheid van webcontent voor mensen met een functiebeperking. De richtlijnen zijn techniek-onafhankelijk opgebouwd via een viertal principes: Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust. Deze principes bevatten een serie richtlijnen met succescriteria waarmee webcontent beoordeeld kan worden.

Voor Nederlandse (semi-)overheidsorganisaties geldt een wettelijke verplichting om met hun websites te voldoen aan de WCAG norm vanuit het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’, welke voortvloeit uit de Europese richtlijnen EN 301 549 (versie 2.1.2, pdf).

Voor niet-overheidsorganisaties geldt onder de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (2017) dat zij hun goederen en diensten zo toegankelijk mogelijk aan bieden. Daarnaast zal naar verwachting vanaf 28 juni 2025 de Europese Toegankelijkheidswet in werking treden, waarmee onder andere ook webshops aan de WCAG-richtlijnen moeten voldoen.

Onderzoeksgegevens

Onderzoeksgegevens
Opdrachtgever:Gemeente Schouwen-Duiveland
Betreft:https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/
Toetsingsnorm:WCAG 2.1 AA
Datum onderzoek:02-06-2023
Onderzoek door:Toegankelijk Online
Sint Hubertus 35
6713 JN Ede
https://www.toegankelijkonline.nl
+31 6 5115 6244
Type rapportage:Nulmeting
Scope:

Alle pagina's op https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/ (URI-basis)

Niet de pagina's op https://www.schouwen-duiveland.nl

Niet het inloggedeelte op https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/ (niet publiekelijk gedeelte)

Steekproef: Voor dit onderzoek is een representatieve steekproef van de scope samengesteld. Zie steekproef lijst
Getoetste basisniveau:De website is getoetst op geschiktheid voor gangbare browsers en hulpapparatuur.
Technieken: Alle door W3C uitgebrachte technieken zijn ondersteund en kunnen gebruikt worden.
Technologieën:
Gebruikte Software:
 • Chrome - versie 113
 • Apple Safari - versie 16.5
 • VoiceOver - versie 13.4
 • Adobe Acrobat DC
JSON:Resultaten in JSON formaat downloaden

Samenvatting

Het toegankelijkheidsonderzoek voor de website https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/ is op 4 juni 2023 afgerond. Hiervoor is gebruikgemaakt van de WCAG-EM evaluatiemethode om te kijken hoe de onderzochte website voldoet aan de gestelde norm van WCAG 2.1 Niveau AA.

Samenvattend is gebleken dat er op veel punten uitstekend rekening gehouden wordt met digitale toegankelijkheid. Er zijn nog wel enkele bevindingen gedaan, maar de website zelf is goed toegankelijk en te gebruiken voor mensen met een functiebeperking.

Resultaat

Onderzoeksresultaat, aantal bevindingen per status.
Status succescriteriaAantal
Voldoende38
Onvoldoende12
Niet van toepassing0
Totaal50

Er zijn bevindingen gedaan bij de volgende succescriteria:

Op de volgende pagina’s staan per succescriterium de bevindingen genoteerd. Deze bevindingen kunnen gebruikt worden om aanpassingen te maken en de toegankelijkheid van de website verder te verbeteren. Let er bij het maken van aanpassingen op dat hierdoor nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Bij sommige succescriteria staan opmerkingen vermeldt. Deze opmerkingen zijn geen foute bevindingen voor het betreffende criterium, maar genieten een sterke aanbeveling ter verbetering van de gebruikerservaring.

Onderzoeksresultaten

Hieronder staan per succescriterium eventuele bevindingen genoteerd. Deze bevindingen kunnen gebruikt worden om aanpassingen te maken en de toegankelijkheid van de website en haar content verder te verbeteren. Let er bij het maken van aanpassingen op dat hierdoor nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Tevens staan bij sommige succescriteria opmerkingen. Deze opmerkingen zijn geen foute bevindingen voor het betreffende criterium, maar genieten een sterke aanbeveling ter verbetering van de gebruikerservaring.

Principe 1: Waarneembaar

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.

Richtlijn 1.1: Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudigere taal.

Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Niveau A

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

 • Bedieningselementen, invoer: Als niet-tekstuele content een bedieningselement is of gebruikersinvoer accepteert, dan heeft deze een naam die het doel ervan beschrijft. (We verwijzen naar succescriterium 4.1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van bedieningselementen en content die gebruikersinvoer accepteren.)
 • Op tijd gebaseerde media: Als niet-tekstuele content op tijd gebaseerde media is, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content. (We verwijzen naar Richtlijn 1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van media.)
 • Test: Als niet-tekstuele content een test of oefening is die, als ze door middel van tekst gepresenteerd wordt onjuist zou zijn, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • Zintuiglijk: Als niet-tekstuele content primair is bedoeld om een specifieke zintuiglijke ervaring te creëren, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • CAPTCHA: Als het doel van niet-tekstuele content is om te bevestigen dat content wordt gebruikt door een persoon in plaats van een computer, dan worden tekstalternatieven geleverd die het doel van de niet-tekstuele content identificeren en beschrijven. En er worden alternatieve vormen van CAPTCHA aangeboden gebruikmakend van uitvoermodes voor verschillende soorten van zintuiglijke perceptie om tegemoet te komen aan verschillende functiebeperkingen.
 • Decoratie, opmaak, onzichtbaar: Als niet-tekstuele content puur decoratief is, slechts voor visuele opmaak wordt gebruikt, of niet aan gebruikers wordt gerepresenteerd, dan wordt het op zo'n manier geïmplementeerd dat het genegeerd kan worden door hulptechnologie.
Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Op pagina https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl staat bovenaan in de header het logo van gemeente Schouwen-Duiveland met de volgende tekst in het logo "Gemeente Schouwen-Duiveland ". De alternatieve tekst van dit logo is nu "Logo". De alternatieve tekst is niet helemaal volledig. Alle tekst die in de afbeelding staat, hoort terug te komen in de alternatieve tekst (zie ook succescriterium 2.5.3). Bijvoorbeeld op pagina https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/beleidsmonitor-2022 is een goed voorbeeld van het tekstalternatief gevonden.

Richtlijn 1.2: Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

Succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Niveau A

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

 • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.
 • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.
Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Niveau AA

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Niveau AA

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Richtlijn 1.3: Aanpasbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

Succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Niveau A

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Op pagina https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/jaarstukken-2021--/programma/paragraaf-3-onderhoud-kapitaalgoederen#2545937-onderdeel-31-overzicht staat onder koptekst "3.1 OVERZICHT" een datatabel. De kolomkoppen van de tabel zijn opgemaakt als kop, maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kolom- of rijkop moet altijd het tabelkop-element hebben: TH. Wanneer de koppen met een tabelkop-element wordt opgemaakt, wordt de relatie tussen de koppen en de datacellen ook overgedragen aan hulpsoftware.

  Verderop de pagina (zie bijvoorbeeld direct onder de datatabel) zijn een aantal teksten opgemaakt als kop, maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

  Onder de koptekst "3.2 WEGEN" staat een lijst die niet als lijst is gecodeerd. Wanneer de lijst met een lijstelement, zoals <ol> of <ul>, wordt opgemaakt, dan wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

  Onder de koptekst "Financiën", "Voorziening onderhoud gebouwen" staat een alinea volledig schuingedrukt gemaakt met een em-element. Dit element is bedoeld om een deel van een tekst nadruk te geven. Het is niet de bedoeling om de hele alinea nadruk te geven. Gebruik bij voorkeur CSS om de tekst anders weer te geven en gebruik em (of strong) alleen om een deel van een tekst nadruk te geven.

  Vergelijkbare problemen komen ook op andere pagina’s voor 
  1. https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/jaarstukken-2021--/programma/bijlagen#1028054-perspective-kerngegevens
  2. https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/jaarstukken-2021--/programma/programma-1-werken#1028016-perspective-sub-programma-15-vakantie-eiland-toonaangevend-in-water-2546059-onderdeel-beleidsindicatoren, enz.
 2. Op pagina https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/beleidsmonitor-2022 staat naast het hoofdmenu een "Log in" en "Zoek" knop. Deze knoppen zijn in de HTML-code opgemaakt met een <li>-element, als een lijst. Voor een lijst is de HTML-code nu niet volledig omdat het <ul>-element ontbreekt. Dit wordt nu veroorzaakt doordat met ARIA (role="menu") de betekenis van het <ul>-element veranderd is. Dit is ook een probleem voor succescriterium 4.1.2.
 3. Op pagina https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/kadernota-programmabegroting-2023-2026----/programma/indexerings--en-rentepercentages#2826270-onderdeel-algemene-indexeringspercentages is in de content een geordende lijst aanwezig. Deze lijst is echter niet als zodanig in HTML-code opgemaakt, waardoor de lijst zoals die nu is niet door hulpsoftware herkend wordt. Hiervoor moeten dus de ol- en li-elementen gebruikt worden, zodat ook hulpsoftware de lijst als lijst herkent.
 4. Op pagina https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/jaarstukken-2021--/sitemap staat een sitemap opgemaakt binnen een datatabel. Visueel is het een lijst met een sublijst. Omdat het nu binnen een datatabel staat en alle lijstonderdelen binnen een rij van de datatabel staan wordt hierdoor de schematische betekenis niet overgedragen aan een hulpsoftware gebruiker.
 5. In het PDF-bestand "Bijlage A Begrotingscirculaire 2023 Provincie Zeeland.pdf" ontbreken de tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria over de PDF-codes zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. Zie https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/kadernota-programmabegroting-2023-2026----/bestanden/Download/dba8ddd3-d7ed-4485-abe5-72d7a73125ca

.

Succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Niveau A

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Niveau A

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Noot: Voor eisen met betrekking tot kleur zie Richtlijn 1.4.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Niveau AA

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Noot: Voorbeelden waarbij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel kan zijn: een acceptgiro, een piano applicatie, dia’s voor een projector of televisiescherm, of Virtual Reality waarbij de weergavestand van de content niet noodzakelijkerwijs beperkt is tot staand of liggend.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Niveau AA

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Richtlijn 1.4: Onderscheidbaar

Succescriterium 2.4.11 Focus niet verborgen (Minimum)

Succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Niveau A

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Noot: Dit succescriterium richt zich specifiek op kleurperceptie. Andere vormen van perceptie worden behandeld in Richtlijn 1.3 inclusief softwarematige toegang tot kleur en andere codering van visuele presentatie.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Niveau A

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Noot: Omdat content die niet aan dit succescriterium voldoet het vermogen van een gebruiker om de hele pagina te gebruiken kan belemmeren, moet alle content op de webpagina (of die nu wel of niet gebruikt wordt om aan andere succescriteria te voldoen) aan dit succescriterium voldoen. Zie Conformiteitseis 5: Niet-interferentie (w3.org).

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Niveau AA

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

 • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
 • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
 • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

De website is onderzocht met de aanwezige contrastswitch, dus in de hoog contrast versies van de website. Hier zijn nog een paar kleine problemen gevonden.

 1. Op pagina https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/jaarstukken-2021--/programma/paragraaf-3-onderhoud-kapitaalgoederen#2546112-onderdeel-32-wegen staan kopteksten opgemaakt in het lichtblauw. Het gemeten contrast van deze tekstgedeeltes ten opzichte van de achtergrondkleur is 2,9:1. Dit is te laag. Het gemeten contrast moet minimaal 4,5:1 zijn. Zie ook op pagina https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/jaarstukken-2021--/programma/paragraaf-3-onderhoud-kapitaalgoederen#2546118-onderdeel-38-havens-en-waterwegen en https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/jaarstukken-2021--/programma/leeswijzer-jaarstukken-2021#2545956-onderdeel-leeswijzer.
 2. Op pagina https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/jaarstukken-2021--/programma/leeswijzer-jaarstukken-2021#2545956-onderdeel-leeswijzer staan onder de koptekst "Jaarverslag" twee tekstgedeeltes welke niet aan het minimum van de contrasteisen voldoen. De gemeten contrastverhouding voor het tekstgedeelte "Groen" is 2,3:1, voor het tekstgedeelte "Oranje" 2,8:1. Het gemeten contrast moet minimaal 4,5:1 zijn, dit is te laag.
Succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Niveau AA

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Niveau AA

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

 • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
 • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.

Noot: Woordmerken (tekst die onderdeel is van een logo of merknaam) worden als essentieel beschouwd.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.4.10 Reflow

Niveau AA

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

 • Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
 • Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels;

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Noot: 320 CSS-pixels zijn gelijk aan de beginbreedte van een weergavekader van 1280 CSS-pixels bij 400% zoom. Voor webcontent die ontworpen is om horizontaal te scrollen (bijv. bij verticale tekst), zijn de 256 CSS-pixels gelijk aan de beginbreedte van een weergavekader van 1024 CSS-pixels bij 400% zoom.

Noot: Voorbeelden van content die een tweedimensionale lay-out vereisen, zijn afbeeldingen, kaarten, schema's, video's, games, presentaties, gegevenstabellen en interfaces waarbij de werkbalken zichtbaar moeten blijven tijdens het manipuleren van de content.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 768 en ingezoomd is op 400% dan hoeft op alle pagina’s alleen verticaal gescrold te worden. Dit is van belang voor slechtzienden die het beeld ingezoomd bekijken. Het kost hen extra inspanning als ze bij elke regel heen en weer moeten scrollen. Dit is goed gedaan, maar het is wel van belang dat er geen verlies van content of functionaliteit ontstaat als wordt ingezoomd met 400%. Dit is echter wel het geval.

Op pagina https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/jaarstukken-2021--/programma/paragraaf-3-onderhoud-kapitaalgoederen#2545937-onderdeel-31-overzicht zijn de broodkruimels en de knop bijlage niet meer zichtbaar. Wanneer het hamburgermenu geopend wordt dan zijn niet alle menu onderdelen zichtbaar. 

Dit probleem komt op alle pagina’s voor. Zie bijvoorbeeld https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/beleidsmonitor-2022, https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/beleidsmonitor-2022/Application/Contact, https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/kadernota-programmabegroting-2023-2026----, enz.

Succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Niveau AA

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

 • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
 • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

De website is onderzocht met de aanwezige contrastswitch, dus in de hoog contrast versies van de website. Hier zijn nog een paar kleine problemen gevonden.

Op pagina https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/beleidsmonitor-2022 staat een pauzeknop op de slide van de header. Omdat de achtergrondafbeelding te licht van kleur is en de knop een transparante achtergrondkleur heeft, is de contrastverhouding van de knop 1,5:1. Het contrast moet minstens 3,0:1 zijn, zodat slechtzienden de knop kunnen zien.

Onderin de pagina staat een navigatie waarmee het mogelijk is om door de pagina te bladeren. De navigatie-iconen ("<" en ">") zijn opgemaakt met een lichtblauwe kleur. De contrastverhouding is 2,1:1, dit is te laag.

Vergelijkbare problemen komen ook op andere pagina’s voor. Zie bijvoorbeeld op https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/kadernota-programmabegroting-2023-2026----, https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/jaarstukken-2021--, enz.

Succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Niveau AA

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

 • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
 • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
 • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
 • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Niveau AA

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

 • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
 • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
 • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Noot: Voorbeelden van aanvullende content die door de user agent wordt bepaald, zijn de browser tooltips die worden gemaakt met behulp van het HTML title attribuut.

Noot: Aangepaste tooltips, submenu's en andere niet-modale pop-ups die worden weergegeven bij hover en focus zijn voorbeelden van aanvullende content waarop dit criterium van toepassing is.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Principe 2: Bedienbaar

Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.

Richtlijn 2.1: Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

Succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Niveau A

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Noot: Deze uitzondering is gerelateerd aan de onderliggende functie, niet aan de invoertechniek. Als we bijvoorbeeld met de hand geschreven tekst invoeren, vereist de invoertechniek (met de hand geschreven tekst) padafhankelijke invoer, maar de onderliggende functie (tekstinvoer) vereist dat niet.

Noot: Dit succescriterium verbiedt geen muisinvoer of andere invoermethoden naast de toetsenbordinvoer en wil dit ook niet ontmoedigen.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Onderstaande wordt nu niet afgekeurd, maar kan wel verbeterd worden.

Op pagina https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/beleidsmonitor-2022 staat een pauzeknop op de slide van de header. Het is nu niet mogelijk om met het toetsenbord dit onderdeel te benaderen/bedienen. Dit wordt nu echter niet afgekeurd omdat de slide geen afbeeldingen bevat en dus nu niets rouleert. Let wel op dat wanneer de slide begint te werken dat dit onderdeel ook met een toetsenbordbediening bediend moet kunnen worden.

Succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Niveau A

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Noot: Omdat content die niet aan dit succescriterium voldoet het vermogen van een gebruiker om de hele pagina te gebruiken kan belemmeren, moet alle content op de webpagina (ongeacht of deze gebruikt wordt om aan andere succescriteria te voldoen of niet) voldoen aan dit succescriterium. Zie Conformiteitseis 5: Niet-interferentie (w3.org).

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoetsen

Niveau A

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
 • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
 • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Richtlijn 2.2: Genoeg tijd

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.

Succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Niveau A

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
 • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
 • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
 • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
 • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
 • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

Noot: Dit succescriterium helpt om ervoor te zorgen dat gebruikers taken kunnen voltooien zonder onverwachte veranderingen in content of context die het resultaat zijn van een tijdslimiet. Dit succescriterium moet in samenhang met Succescriterium 3.2.1 worden beschouwd, dat limieten stelt aan veranderingen van content of context als gevolg van een gebruikersactie.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Niveau A

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

 • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
 • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

Noot: Voor eisen gerelateerd aan knipperende of flitsende content zie Richtlijn 2.3.

Noot: Omdat content die niet aan dit succescriterium voldoet het vermogen van een gebruiker om de hele pagina te gebruiken kan belemmeren, moet alle content op de webpagina (of ze gebruikt wordt om aan andere succescriteria te voldoen of niet) voldoen aan dit succescriterium. Zie Conformiteitseis 5: Niet-interferentie (w3.org).

Noot: Van content die periodiek door software wordt geactualiseerd of die naar de user agent wordt verzonden, wordt niet vereist dat ze informatie behoudt of weergeeft die gegenereerd of ontvangen wordt tussen het begin van de pauze en het moment van de hervatting van de weergave, aangezien dit technisch wellicht niet mogelijk is en het in veel situaties misleidend is om dit te doen.

Noot: Een animatie die speelt tijdens het laden of een gelijkwaardige situatie, kan als essentieel worden beschouwd als niet tegelijkertijd interactie kan plaatsvinden door alle gebruikers en als het niet aangeven van de voortgang gebruikers zou kunnen verwarren of laten denken dat de content vastgelopen of onvolledig was.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Richtlijn 2.3: Toevallen en fysieke reacties

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen of fysieke reacties veroorzaakt.

Succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Niveau A

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Noot: Omdat content die niet aan dit succescriterium voldoet het vermogen van een gebruiker om de hele pagina te gebruiken kan belemmeren, moet alle content op de webpagina (ongeacht of deze gebruikt wordt om aan andere succescriteria te voldoen of niet) voldoen aan dit succescriterium. Zie Conformiteitseis 5: Niet-interferentie (w3.org).

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Richtlijn 2.4: Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

Succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Niveau A

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Niveau A

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Op pagina https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/ ontbreek de omschrijving binnen het title-attribuut in de <head> van de pagina. Hierdoor wordt niet direct aan bezoekers duidelijk gemaakt wat de inhoud van de pagina is. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van de pagina te zijn.
 2. In de meta-data van de PDF "Bijlage A Begrotingscirculaire 2023 Provincie Zeeland.pdf" is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. En dat deze documenttitel wordt getoond in plaats van de bestandsnaam. Zie https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/kadernota-programmabegroting-2023-2026----/bestanden/Download/dba8ddd3-d7ed-4485-abe5-72d7a73125ca

.

Succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Niveau A

Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Indien men het hamburgermenu openklapt door middel van de toetsenbordbediening en verder tabt, tabt de gebruiker vanzelf uit het menu en gaat de focus van de tabtoets op de webpagina verder terwijl het menu hinderlijk open blijft staan. Hierdoor is de webpagina niet goed leesbaar en de gebruiker kan niet goed waarnemen waar de toetsenbordfocus zich bevindt. De mogelijke oplossing is om bij het verlaten gelijk het menu te sluiten, of de toetsenbordfocus te laten rouleren in het menu totdat het menu door de gebruiker zelf is gesloten.

Succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Niveau A

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Niveau AA

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Niveau AA

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Niveau AA

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Op pagina https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/beleidsmonitor-2022/projecten staan filters voor de activiteiten. De indicator van de toetsenbordfocus is niet zichtbaar bij de onderdelen van de filter. Het is belangrijk dat de focus indicator zichtbaar is op alle interactieve componenten die op een webpagina staan. Dit is nodig voor mensen die het toetsenbord gebruiken en die wel kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking.
 2. De indicator van de toetsenbordfocus is niet zichtbaar op het hamburgermenu.

Richtlijn 2.5: Input Modaliteiten

Maak het eenvoudiger voor gebruikers om de functionaliteit te bedienen met andere vormen van invoer dan alleen het toetsenbord.

Succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Niveau A

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Noot: Deze eis is van toepassing op webcontent die acties met de aanwijzer interpreteert (NB: dit geldt niet voor acties die vereist zijn om de user agent of hulptechnologie te bedienen).

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Niveau A

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Geen down-event: Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
 • Afbreken of ongedaan maken: De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
 • Up reversal: Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
 • Essentieel: Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

Noot: Functies die het indrukken van een toets op het toetsenbord of het numeriek toetsenbord nabootsen, worden als essentieel beschouwd.

Noot: Deze eis is van toepassing op webcontent die acties met de aanwijzer interpreteert (dus dit geldt niet voor acties die vereist zijn om de user agent of hulptechnologie te bedienen).

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.5.3 Label in naam

Niveau A

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Noot: Een best practice is om de naam te laten beginnen met de tekst van het label.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Op pagina https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl staat bovenaan in de header het logo van gemeente Schouwen-Duiveland met de volgende tekst in het logo "Gemeente Schouwen-Duiveland". De alternatieve tekst van dit logo is nu "Logo". "Gemeente Schouwen-Duiveland" is de toegankelijkheidsnaam van deze link. Dit is de naam die software kan bepalen. Deze toegankelijkheidsnaam moet overeenkomen met de zichtbare tekst. Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. Alle tekst die in de afbeelding staat hoort terug te komen in de alternatieve tekst.

Succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Niveau A

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

 • Ondersteunde interface: De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
 • Essentieel: De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.
Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Principe 3: Begrijpelijk

Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.

Richtlijn 3.1: Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

Succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Niveau A

De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

De onderzochte HTML-pagina's hebben juiste taalinstellingen.

 1. In het PDF-bestand "Bijlage A Begrotingscirculaire 2023 Provincie Zeeland.pdf" is geen taal meegegeven. Zie https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/kadernota-programmabegroting-2023-2026----/bestanden/Download/dba8ddd3-d7ed-4485-abe5-72d7a73125ca.
Succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Niveau AA

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Richtlijn 3.2: Voorspelbaar

Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar.

Succescriterium 3.2.1 Bij focus

Niveau A

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 3.2.2 Bij input

Niveau A

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Op pagina https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/beleidsmonitor-2022/projecten staan filters voor de activiteiten. Als een van deze opties wordt geselecteerd, wordt deze optie meteen toegepast (de pagina verandert) en wordt de focus verplaatst naar het begin van de pagina. Dit kan desoriënterend zijn voor (blinde) gebruikers. Een oplossing is om een gebruiker hier van tevoren over te informeren. Een andere oplossing kan zijn om de gekozen filters pas toe te passen nadat er op een knop 'Pas filters toe' of iets dergelijks is geklikt.

Succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Niveau AA

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Niveau AA

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Richtlijn 3.3: Assistentie bij invoer

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

Succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Niveau A

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Niveau A

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Niveau AA

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Niveau AA

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 • Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 • Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.
Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Principe 4: Robuust

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Richtlijn 4.1: Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Succescriterium 4.1.1 Parsen

Niveau A

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Noot: Begin- en eindtags die een cruciaal karakter in hun formatie missen, zoals een sluithaak of een verkeerd gebruikt aanhalingsteken voor een attribuutwaarde, zijn niet volledig.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Niveau A

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Noot: Dit succescriterium is primair voor webauteurs die hun eigen componenten van de gebruikersinterface ontwikkelen of scripten. Standaard bedieningselementen in HTML bijvoorbeeld voldoen al aan dit succescriterium als ze gebruikt worden volgens specificatie.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Een algemeen advies is om het gebruik van role en andere aria-attributen zoveel mogelijk te vermijden. Het gebruik van WAI-ARIA is bedoeld om de toegankelijkheid te verbeteren, maar verkeerd of onvolledig gebruik veroorzaakt vaak juist problemen met toegankelijkheid. Lees https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#read_me_first.

Op pagina https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/beleidsmonitor-2022 staat naast het hoofdmenu een "Log in" en "Zoek" knop. Deze knoppen zijn in de HTML-code opgemaakt met een <ul>- en <li>-element. De role van het <ul>-element is nu veranderd met ARIA (role="menu"). Wanneer role="menu" wordt toegepast dan is het vereist om de onderliggende attributen ook toe te passen. Dit probleem komt op alle pagina’s voor.

Vergelijkbare problemen komen op andere pagina’s voor waar ARIA attributen niet volledig zijn toegepast, zie bijvoorbeeld op pagina https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/beleidsmonitor-2022/programma/programma-1-werken#1091610-perspective-sub-programma-15-vakantie-eiland-toonaangevend-in-water-1015678-doelstelling-151-we-voeren-een-meerjarige-strategische-marketingcampagne-gericht-op-de-in-het-eilandmarketingplan-onderscheiden-doelgroepen, https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/beleidsmonitor-2022/programma/programma-1-werken#1091610-perspective-sub-programma-15-vakantie-eiland-toonaangevend-in-water-1015678-doelstelling-151-we-voeren-een-meerjarige-strategische-marketingcampagne-gericht-op-de-in-het-eilandmarketingplan-onderscheiden-doelgroepen, enz.

Succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Niveau AA

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Onderzochte URI’s

Het toegankelijkheidsonderzoek is opgesteld en uitgevoerd conform de WCAG-EM evaluatiemethode van het W3C. Dat betekent dat een set aan te onderzoeken URI’s is verzameld binnen de bepaalde scope. Deze URI’s vormen de steekproef.

URI’s in deze steekproef:

 1. https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/
 2. https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/beleidsmonitor-2022
 3. https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/beleidsmonitor-2022/Application/Contact
 4. https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/beleidsmonitor-2022/programma/programma-1-werken#1091610-perspective-sub-programma-15-vakantie-eiland-toonaangevend-in-water-1015678-doelstelling-151-we-voeren-een-meerjarige-strategische-marketingcampagne-gericht-op-de-in-het-eilandmarketingplan-onderscheiden-doelgroepen
 5. https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/beleidsmonitor-2022/projecten
 6. https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/kadernota-programmabegroting-2023-2026----
 7. https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/kadernota-programmabegroting-2023-2026----/programma/tarief-toeristen--en-watertoeristenbelasting-2023#2826276-onderdeel-tarieven-toer-bel
 8. https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/kadernota-programmabegroting-2023-2026----/programma/indexerings--en-rentepercentages#2826270-onderdeel-algemene-indexeringspercentages
 9. https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/kadernota-programmabegroting-2023-2026----/bestanden
 10. https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/kadernota-programmabegroting-2023-2026----/bestanden/Download/dba8ddd3-d7ed-4485-abe5-72d7a73125ca
 11. https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/jaarstukken-2021--
 12. https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/jaarstukken-2021--/programma/aanbiedingsbrief#2545952-onderdeel-aan-de-leden-van-de-gemeenteraad
 13. https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/jaarstukken-2021--/programma/leeswijzer-jaarstukken-2021#2545956-onderdeel-leeswijzer
 14. https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/jaarstukken-2021--/programma/programma-1-werken#1028016-perspective-sub-programma-15-vakantie-eiland-toonaangevend-in-water-2546059-onderdeel-beleidsindicatoren
 15. https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/jaarstukken-2021--/programma/bijlagen#1028054-perspective-kerngegevens
 16. https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/jaarstukken-2021--/sitemap
 17. https://schouwen-duiveland.begrotingsapp.nl/jaarstukken-2021--/programma/paragraaf-3-onderhoud-kapitaalgoederen#2545937-onderdeel-31-overzicht