Rapportage
Toegankelijkheidsaudit WCAG 2.1 AA

https://www.woudenberg.nl
Gemeente Woudenberg
Versie: 1.0

Oorspronkelijke online versie rapportage:
https://toegankelijkonline.nl/audits/a964f2fd-c359-47c4-be3f-68ff05760937
Datum afdruk: 19-05-2024 - 22:48:37

Inhoudsopgave

Inleiding

Op verzoek van Gemeente Woudenberg is een toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd op de door hun aangeboden website, https://www.woudenberg.nl, om te beoordelen hoe deze voldoet aan de gestelaan de WCAG norm.

Doel van het onderzoek is om te beoordelen of de informatie op de website voor iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking, toegankelijk is en bedient kan worden.

Deze rapportage bevat de bevindingen van dit onderzoek. Uitgewerkt per richtlijn benoemen we de status waarin aan de succescriteria voldaan wordt, wat daarbij geconstateerde toegankelijkheidsproblemen zijn en eventuele opmerkingen ter advies.

De opgetekende bevindingen zijn indicatief. Een betreffend probleem kan dus op meerdere locaties binnen de website voorkomen zonder dat die apart benoemd worden.

De gebruikte onderzoeksmethode, WCAG-EM, werkt op basis van een steekproef. Hoewel de steekproef van het onderzoek zorgvuldig wordt samengesteld om een evenwichtig beeld van de vastgestelde scope te onderzoeken, kan het voorkomen dat een toegankelijkheidsprobleem niet geconstateerd wordt, maar dit bij een vervolgonderzoek wel aan het licht komt. Ook kunnen bevindingen op een later tijdstip mogelijk anders geïnterpreteerd en beoordeeld worden door verdere ontwikkeling van kennis en technieken.

De WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) zijn internationaal geaccepteerde richtlijnen, gepubliceerd door het W3C (World Wide Web Consortium), ter bevordering van de toegankelijkheid van webcontent voor mensen met een functiebeperking. De richtlijnen zijn techniek-onafhankelijk opgebouwd via een viertal principes: Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust. Deze principes bevatten een serie richtlijnen met succescriteria waarmee webcontent beoordeeld kan worden.

Voor Nederlandse (semi-)overheidsorganisaties geldt een wettelijke verplichting om met hun websites te voldoen aan de WCAG norm vanuit het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’, welke voortvloeit uit de Europese richtlijnen EN 301 549 (versie 2.1.2, pdf).

Voor niet-overheidsorganisaties geldt onder de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (2017) dat zij hun goederen en diensten zo toegankelijk mogelijk aan bieden. Daarnaast zal naar verwachting vanaf 28 juni 2025 de Europese Toegankelijkheidswet in werking treden, waarmee onder andere ook webshops aan de WCAG-richtlijnen moeten voldoen.

Onderzoeksgegevens

Onderzoeksgegevens
Opdrachtgever:Gemeente Woudenberg
Betreft:https://www.woudenberg.nl
Toetsingsnorm:WCAG 2.1 AA
Datum onderzoek:02-07-2021
Onderzoek door:Toegankelijk Online
Sint Hubertus 35
6713 JN Ede
https://www.toegankelijkonline.nl
+31 6 5115 6244
Onderzoeker:Ronny Hendriks
Type rapportage:Nulmeting
Scope:

Alle pagina's op https://www.woudenberg.nl

Niet de pagina's op

Steekproef: Voor dit onderzoek is een representatieve steekproef van de scope samengesteld. Zie steekproef lijst
Getoetste basisniveau:De website is getoetst op geschiktheid voor gangbare browsers en hulpapparatuur.
Technieken: Alle door W3C uitgebrachte technieken zijn ondersteund en kunnen gebruikt worden.
Technologieën:
Gebruikte Software:
 • Firefox - 89 MacOS
 • Chrome - 91 MacOS
 • VoiceOver - MacOS 10.15.7
JSON:Resultaten in JSON formaat downloaden

Samenvatting

Het toegankelijkheidsonderzoek voor de website https://www.woudenberg.nl is op 2 juli 2021 afgerond. Hiervoor is gebruikgemaakt van de WCAG-EM evaluatiemethode om te kijken hoe de onderzochte website voldoet aan de gestelde norm van WCAG 2.1 Niveau AA.

Uit het onderzoek is gebleken dat er op veel punten al goed rekening gehouden wordt met digitale toegankelijkheid. Hierdoor is de website op de meeste punten al goed te gebruiken voor mensen met een functiebeperking. Het toegankelijkheidsonderzoek laat echter zien dat nog niet aan alle gestelde succescriteria wordt voldaan.

Grote uitdaging op het gebied van toegankelijkheid betreft de aangetroffen PDF-documenten. Geen van de onderzochte documenten was goed toegankelijk voor gebruikers van hulpsoftware.

Resultaat

Onderzoeksresultaat, aantal bevindingen per status.
Status succescriteriaAantal
Voldoende15
Onvoldoende21
Niet van toepassing14
Totaal50

Er zijn bevindingen gedaan bij de volgende succescriteria:

Op de volgende pagina’s staan per succescriterium de bevindingen genoteerd. Deze bevindingen kunnen gebruikt worden om aanpassingen te maken en de toegankelijkheid van de website verder te verbeteren. Let er bij het maken van aanpassingen op dat hierdoor nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Bij sommige succescriteria staan opmerkingen vermeldt. Deze opmerkingen zijn geen foute bevindingen voor het betreffende criterium, maar genieten een sterke aanbeveling ter verbetering van de gebruikerservaring.

Op de pagina https://www.woudenberg.nl/ditiswoudenberg wordt een inline video aangeboden, maar door een fout op de website op basis van content security policies is deze video niet beschikbaar. Daardoor kon de video niet meegenomen worden in de beoordeling.

Onderzoeksresultaten

Hieronder staan per succescriterium eventuele bevindingen genoteerd. Deze bevindingen kunnen gebruikt worden om aanpassingen te maken en de toegankelijkheid van de website en haar content verder te verbeteren. Let er bij het maken van aanpassingen op dat hierdoor nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Tevens staan bij sommige succescriteria opmerkingen. Deze opmerkingen zijn geen foute bevindingen voor het betreffende criterium, maar genieten een sterke aanbeveling ter verbetering van de gebruikerservaring.

Principe 1: Waarneembaar

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.

Richtlijn 1.1: Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudigere taal.

Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Niveau A

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

 • Bedieningselementen, invoer: Als niet-tekstuele content een bedieningselement is of gebruikersinvoer accepteert, dan heeft deze een naam die het doel ervan beschrijft. (We verwijzen naar succescriterium 4.1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van bedieningselementen en content die gebruikersinvoer accepteren.)
 • Op tijd gebaseerde media: Als niet-tekstuele content op tijd gebaseerde media is, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content. (We verwijzen naar Richtlijn 1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van media.)
 • Test: Als niet-tekstuele content een test of oefening is die, als ze door middel van tekst gepresenteerd wordt onjuist zou zijn, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • Zintuiglijk: Als niet-tekstuele content primair is bedoeld om een specifieke zintuiglijke ervaring te creëren, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • CAPTCHA: Als het doel van niet-tekstuele content is om te bevestigen dat content wordt gebruikt door een persoon in plaats van een computer, dan worden tekstalternatieven geleverd die het doel van de niet-tekstuele content identificeren en beschrijven. En er worden alternatieve vormen van CAPTCHA aangeboden gebruikmakend van uitvoermodes voor verschillende soorten van zintuiglijke perceptie om tegemoet te komen aan verschillende functiebeperkingen.
 • Decoratie, opmaak, onzichtbaar: Als niet-tekstuele content puur decoratief is, slechts voor visuele opmaak wordt gebruikt, of niet aan gebruikers wordt gerepresenteerd, dan wordt het op zo'n manier geïmplementeerd dat het genegeerd kan worden door hulptechnologie.
Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. De alt tekst van het logo van de gemeente in de header klopt niet. De waarde is momenteel "Logo Home". Dit komt op alle pagina's voor.
 2. Op verschillende plekken worden iconen toegevoegd aan uitklapbare elementen. Deze iconen zijn decoratief, maar worden met de huidige opzet nog wel voorgelezen door hulpsoftware. Hierdoor ontstaat dubbeling van de uitspraak zoals "Raad en college Gemeenteraad en college". Dit komt op meerdere pagina's voor:
  1. https://www.woudenberg.nl/
  2. https://www.woudenberg.nl/aanvragen-en-regelen
  3. https://www.woudenberg.nl/service-en-contact in de tabbladen
 3. Op de pagina https://www.woudenberg.nl/duurzamewarmte staat twee afbeeldingen zonder alt tekst. De afbeelding van de woning met zonnepanelen kan als decoratief worden beschouwd, maar het valt te overwegen voor dergelijke afbeeldingen toch een alt tekst te voorzien. Nu geeft de afbeelding een voorbeeld van een duurzame woning terwijl dat niet aan hulpsoftware wordt meegegeven. Dit ligt ook in lijn met andere locaties op de website waar wel alt teksten gegeven worden.
  De afbeelding "Participatie RES" brengt informatie over, maar heeft geen alt tekst. Zie ook Succescriterium 1.4.5
 4. In het document https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/QA_warmtetransitie_DEF.pdf staat vier keer een logo. Hiermee wordt informatie over het document gedeeld, maar er is voor de afbeeldingen geen alt tekst beschikbaar.
 5. In het document https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/Witboek_De_Woudenbergse_bezuinigingsdialoog_spread.pdf zijn geen alt teksten voor afbeeldingen opgenomen, terwijl veel afbeeldingen wel informatie over brengen en tekst bevatten.
 6. Voor het document https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/Inforgraphic_gemeente_Woudenberg_jaarrekening_2020.pdf staat bovenaan het logo van de gemeente. Hiermee wordt informatie over het document gedeeld, maar er is voor de afbeelding geen alt tekst beschikbaar.

Richtlijn 1.2: Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

Succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Niveau A

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

 • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.
 • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.
Resultaat: Niet van toepassing

Dit succescriterium is niet van toepassing op de onderzochte steekproef.

Succescriterium 1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Resultaat: Niet van toepassing

Dit succescriterium is niet van toepassing op de onderzochte steekproef.

Succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Resultaat: Niet van toepassing

Dit succescriterium is niet van toepassing op de onderzochte steekproef.

Succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Niveau AA

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Resultaat: Niet van toepassing

Dit succescriterium is niet van toepassing op de onderzochte steekproef.

Succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Niveau AA

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Resultaat: Niet van toepassing

Dit succescriterium is niet van toepassing op de onderzochte steekproef.

Richtlijn 1.3: Aanpasbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

Succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Niveau A

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. De toptaken op de pagina's https://www.woudenberg.nl/ en https://www.woudenberg.nl/aanvragen-en-regelen zijn opgemaakt met een H2 koptekst. Er bevindt zich echter geen content onder de koppen terwijl het gebruik van kopteksten dit wel aanduidt.
 2. Op de pagina https://www.woudenberg.nl/duurzamewarmte vallen de inklapbare items visueel onder bovenliggende koppen zoals "duurzame onderwerpen". De koppen van de inklapbare items zijn echter allemaal H2 elementen waardoor de onderlinge relatie niet goed wordt overgebracht. Ze zouden in deze situatie met H3 elementen moeten zijn opgemaakt.

  Soortgelijke opmaak komt ook voor op de pagina https://www.woudenberg.nl/service-en-contactbij "Veelgestelde vragen".
 3. Op de pagina https://www.woudenberg.nl/2?id=2&q=woudenberg is onderaan paginering aanwezig. De knoppen met cijfers hebben een aria-label met de inhoud "Ga naar pagina". Door de aanwezigheid van het aria-label wordt de tekst in de knop (de cijfers) niet meer voorgelezen. Hierdoor hebben alle knoppen dezelfde programmatische naam.

  Advies: Neem het paginanummer op in het aria-label of voeg de tekst als verborgen tekst toe aan de knop.
 4. In het document https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/_temp_/importexport/Regionale_Energie_Strategie_1.0.pdf zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden. Er zijn geen codes beschikbaar in het document. Hierdoor is de leesvolgorde van het document niet programmatisch te bepalen. Het document is daardoor geheel niet toegankelijk.
 5. In het document https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/QA_warmtetransitie_DEF.pdf is tekst als koptekst opgemaakt door dikgedrukte tekst in een <p> code in plaats van correcte koptekst codes.
 6. Voor het document https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/Witboek_De_Woudenbergse_bezuinigingsdialoog_spread.pdf zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden. Het document is opgemaakt met onjuist codes. Zo zijn er geen goed codes voor kopteksten en lijsten. Ook aanwezige tabellen zijn onvolledig opgemaakt omdat er geen headers zijn opgesteld.
 7. Voor het document https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/Inforgraphic_gemeente_Woudenberg_jaarrekening_2020.pdf zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden. Het document is opgemaakt met onjuist codes. Zo zijn er geen goed codes voor kopteksten en lijsten terwijl hier in de vormgeving wel gebruik van wordt gemaakt.
Succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Niveau A

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Niveau A

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Noot: Voor eisen met betrekking tot kleur zie Richtlijn 1.4.

Resultaat: Niet van toepassing

Dit succescriterium is niet van toepassing op de onderzochte steekproef.

Succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Niveau AA

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Noot: Voorbeelden waarbij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel kan zijn: een acceptgiro, een piano applicatie, dia’s voor een projector of televisiescherm, of Virtual Reality waarbij de weergavestand van de content niet noodzakelijkerwijs beperkt is tot staand of liggend.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Niveau AA

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Op de pagina https://www.woudenberg.nl/nieuwsbrief wordt om het e-mailadrfes van de bezoeker gevraagd. Het benodigde autocomplete="email" attribuut ontbreekt om automatisch invullen mogelijk te maken.

Richtlijn 1.4: Onderscheidbaar

Succescriterium 2.4.11 Focus niet verborgen (Minimum)

Succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Niveau A

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Noot: Dit succescriterium richt zich specifiek op kleurperceptie. Andere vormen van perceptie worden behandeld in Richtlijn 1.3 inclusief softwarematige toegang tot kleur en andere codering van visuele presentatie.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. De hyperlinks in de lopende tekst zijn vorm gegeven door middel van een rode kleur en een licht-grijze onderlijning. De lichtgrijze onderlijning heeft onvoldoende contrast (zie succescriterium 1.4.11) waardoor deze niet meegerekend wordt als visuele indicator.
  Daarmee blijft voor interne hyperlinks enkel de rode tekstkleur als indicator over dat het hier om een link gaat. Het contrast van deze rood ten op zichte van de andere tekstkleur (donker grijs) laag is (2,5:1 - #333 op #D42727) is onvoldoende om contrast als indicator mee te nemen.

  Advies: verhoog bijvoorbeeld het contrast van de onderlijning naar een waarde van minimaal 3:1 om een tweede indicator te realiseren.
Succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Niveau A

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Noot: Omdat content die niet aan dit succescriterium voldoet het vermogen van een gebruiker om de hele pagina te gebruiken kan belemmeren, moet alle content op de webpagina (of die nu wel of niet gebruikt wordt om aan andere succescriteria te voldoen) aan dit succescriterium voldoen. Zie Conformiteitseis 5: Niet-interferentie (w3.org).

Resultaat: Niet van toepassing

Dit succescriterium is niet van toepassing op de onderzochte steekproef.

Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Niveau AA

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

 • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
 • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
 • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. De placeholdertekst in het zoekveld van de header geeft onvoldoende contrast. De waarde 3:1 (#949494 op #FFFFFF) is onvoldoende voor een fontgrootte van 16px.
 2. In het kruimelpad is het contrast van bovenliggende items onvoldoende vanaf het derde niveau. Het contrast is momenteel 2.26:1 (#a0a0a0 op #edefed) Komt voor op meerdere pagina's, onder anderen op:
  1. https://www.woudenberg.nl/ditiswoudenberg
  2. https://www.woudenberg.nl/coronavirus
  3. https://www.woudenberg.nl/nieuwsoverzicht/nederland-zet-grote-stap-bijna-alles-kan-op-anderhalve-meter
 3. In het document https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/Witboek_De_Woudenbergse_bezuinigingsdialoog_spread.pdf Is het contrast van de blauw met wit voor alle tekst onvoldoende (#8FD5F4 op #FFFFFF, contrastratio 1,6:1)
Succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Niveau AA

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Niveau AA

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

 • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
 • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.

Noot: Woordmerken (tekst die onderdeel is van een logo of merknaam) worden als essentieel beschouwd.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Op de pagina https://www.woudenberg.nl/duurzamewarmte staat een afbeelding "Participatie RES" met veel tekst, jaartallen en pijlen. Hiermee wordt informatie over gebracht en kan de afbeelding niet als decoratief worden beschouwd, maar er is geen alt tekst aanwezig.
Succescriterium 1.4.10 Reflow

Niveau AA

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

 • Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
 • Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels;

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Noot: 320 CSS-pixels zijn gelijk aan de beginbreedte van een weergavekader van 1280 CSS-pixels bij 400% zoom. Voor webcontent die ontworpen is om horizontaal te scrollen (bijv. bij verticale tekst), zijn de 256 CSS-pixels gelijk aan de beginbreedte van een weergavekader van 1024 CSS-pixels bij 400% zoom.

Noot: Voorbeelden van content die een tweedimensionale lay-out vereisen, zijn afbeeldingen, kaarten, schema's, video's, games, presentaties, gegevenstabellen en interfaces waarbij de werkbalken zichtbaar moeten blijven tijdens het manipuleren van de content.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Bij een schermbreedte van 320px valt op sommige plekken content buiten de viewport.

  Dit gebeurt bijvoorbeeld op https://www.woudenberg.nl/ bij de twee nieuwsitems onderaan de pagina. Hierdoor is niet alle tekst meer volledig te lezen.
 2. Langere woorden worden niet afgebroken, maar vallen op meerdere pagina's buiten de viewport. Onder andere op:
  1. https://www.woudenberg.nl/
  2. https://www.woudenberg.nl/nieuwsoverzicht
Succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Niveau AA

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

 • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
 • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Verschillende gele elementen (iconen) hebben onvoldoende contrast met de achtergrond (1,5:1 - #FFD100 op #FFFFFF)
  Op de pagina https://www.woudenberg.nl/2?id=2&q=woudenberg betreft het de volgende onderdelen:
  1. Het zoekicoontje in het zoekveld
  2. Het pijltje bij de zoekresultaten
 2. Op de pagina https://www.woudenberg.nl/over-de-gemeente/bekendmakingen betreft het de volgende elementen:
  1. Het zoekicoontje in het zoekveld
  2. Border van de invoervelden
   1. standaard #D9D9D9 tegen #FFF, 1,4:1
   2. actief #FFD100 tegen #FFF, 1,5:1
 3. In het kruimelpad op verschillende pagina's hebben de pijltjes onvoldoende contrast, namelijk 2:1, met de achtergrond (#A0A0A0 op #DFE3DF). Dit komt onder anderen voor op de pagina https://www.woudenberg.nl/financielestukken
 4. De onderlijning die voor links in de lopende tekst aanwezig is, heeft onvoldoende contrast met de achtergrond. Het contrast is nu 1,3:1 (#DFE3DF op #FFFFFF). Zie ook succescriterium 1.4.1

 

Succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Niveau AA

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

 • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
 • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
 • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
 • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Op de pagina https://www.woudenberg.nl/ vallen onder deze testomstandigheden langere woorden (Gemeentebelastingen) buiten de gele toptaken blokjes. Hierdoor is het woord niet geheel leesbaar.

Succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Niveau AA

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

 • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
 • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
 • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Noot: Voorbeelden van aanvullende content die door de user agent wordt bepaald, zijn de browser tooltips die worden gemaakt met behulp van het HTML title attribuut.

Noot: Aangepaste tooltips, submenu's en andere niet-modale pop-ups die worden weergegeven bij hover en focus zijn voorbeelden van aanvullende content waarop dit criterium van toepassing is.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. In de header klapt het zoekveld bij focus uit. Hierdoor worden de menu-items uit de header verborgen. Deze actie is niet ongedaan te maken zonder de focus te verplaatsen.

  Advies: Implementeer de mogelijkheid om door middel van de ESC toets het zoekveld weer in zijn originele staat terug te laten keren.

Principe 2: Bedienbaar

Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.

Richtlijn 2.1: Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

Succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Niveau A

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Noot: Deze uitzondering is gerelateerd aan de onderliggende functie, niet aan de invoertechniek. Als we bijvoorbeeld met de hand geschreven tekst invoeren, vereist de invoertechniek (met de hand geschreven tekst) padafhankelijke invoer, maar de onderliggende functie (tekstinvoer) vereist dat niet.

Noot: Dit succescriterium verbiedt geen muisinvoer of andere invoermethoden naast de toetsenbordinvoer en wil dit ook niet ontmoedigen.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Op sommige pagina's is een ronde 'knop' aanwezig. Deze is via de muis te bedienen (de pagina scrolt dan naar beneden) maar is niet via het toetsenbord te benaderen. Dit komt voor op de pagina's:
  1. https://www.woudenberg.nl/
  2. https://www.woudenberg.nl/aanvragen-en-regelen 
Succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Niveau A

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Noot: Omdat content die niet aan dit succescriterium voldoet het vermogen van een gebruiker om de hele pagina te gebruiken kan belemmeren, moet alle content op de webpagina (ongeacht of deze gebruikt wordt om aan andere succescriteria te voldoen of niet) voldoen aan dit succescriterium. Zie Conformiteitseis 5: Niet-interferentie (w3.org).

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoetsen

Niveau A

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
 • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
 • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
Resultaat: Niet van toepassing

Dit succescriterium is niet van toepassing op de onderzochte steekproef.

Richtlijn 2.2: Genoeg tijd

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.

Succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Niveau A

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
 • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
 • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
 • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
 • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
 • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

Noot: Dit succescriterium helpt om ervoor te zorgen dat gebruikers taken kunnen voltooien zonder onverwachte veranderingen in content of context die het resultaat zijn van een tijdslimiet. Dit succescriterium moet in samenhang met Succescriterium 3.2.1 worden beschouwd, dat limieten stelt aan veranderingen van content of context als gevolg van een gebruikersactie.

Resultaat: Niet van toepassing

Dit succescriterium is niet van toepassing op de onderzochte steekproef.

Succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Niveau A

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

 • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
 • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

Noot: Voor eisen gerelateerd aan knipperende of flitsende content zie Richtlijn 2.3.

Noot: Omdat content die niet aan dit succescriterium voldoet het vermogen van een gebruiker om de hele pagina te gebruiken kan belemmeren, moet alle content op de webpagina (of ze gebruikt wordt om aan andere succescriteria te voldoen of niet) voldoen aan dit succescriterium. Zie Conformiteitseis 5: Niet-interferentie (w3.org).

Noot: Van content die periodiek door software wordt geactualiseerd of die naar de user agent wordt verzonden, wordt niet vereist dat ze informatie behoudt of weergeeft die gegenereerd of ontvangen wordt tussen het begin van de pauze en het moment van de hervatting van de weergave, aangezien dit technisch wellicht niet mogelijk is en het in veel situaties misleidend is om dit te doen.

Noot: Een animatie die speelt tijdens het laden of een gelijkwaardige situatie, kan als essentieel worden beschouwd als niet tegelijkertijd interactie kan plaatsvinden door alle gebruikers en als het niet aangeven van de voortgang gebruikers zou kunnen verwarren of laten denken dat de content vastgelopen of onvolledig was.

Resultaat: Niet van toepassing

Dit succescriterium is niet van toepassing op de onderzochte steekproef.

Richtlijn 2.3: Toevallen en fysieke reacties

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen of fysieke reacties veroorzaakt.

Succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Niveau A

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Noot: Omdat content die niet aan dit succescriterium voldoet het vermogen van een gebruiker om de hele pagina te gebruiken kan belemmeren, moet alle content op de webpagina (ongeacht of deze gebruikt wordt om aan andere succescriteria te voldoen of niet) voldoen aan dit succescriterium. Zie Conformiteitseis 5: Niet-interferentie (w3.org).

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Richtlijn 2.4: Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

Succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Niveau A

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Voor het document https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/Witboek_De_Woudenbergse_bezuinigingsdialoog_spread.pdf zijn geen bladwijzers ingesteld.

Opmerking: Er zijn op de website meerdere skiplinks aanwezig. 3 daarvan zijn in principe overbodig en zorgen eerder voor herhalende belasting bij toetsenbordnavigatie. De footer is niet een veel herhalend navigatiedoel. Verdr staan de links naar de hoofdnavigatie en het zoekveld direct voor beide elementen. Doordat ze extra tabstops toevoegen gaat de 'winst' verloren.

Succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Niveau A

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Voor het document https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/_temp_/importexport/Regionale_Energie_Strategie_1.0.pdf is geen titel ingesteld. Hierdoor wordt de bestandsnaam als titel gebruikt.
 2. Voor het document https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/QA_warmtetransitie_DEF.pdf is geen titel ingesteld. Hierdoor wordt de bestandsnaam als titel gebruikt.
 3. Voor het document https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/Witboek_De_Woudenbergse_bezuinigingsdialoog_spread.pdf is geen titel ingesteld. Hierdoor wordt de bestandsnaam als titel gebruikt.
 4. Voor het document https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/Inforgraphic_gemeente_Woudenberg_jaarrekening_2020.pdf is geen titel ingesteld. Hierdoor wordt de bestandsnaam als titel gebruikt.
Succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Niveau A

Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Op kleinere schermen ontstaat bij het tabbladen-element een visuele afstand tussen het actieve tabblad element en de bijbehorende inhoud. De tabblad-headers komen eerst boven elkaar te staan en de actieve content komt eronder. Dit zorgt er onder andere ook voor, dat op kleine schermen de situatie kan ontstaan dat de tabblad-bediening in beeld is, maar het resultaat niet geheel. Dit zorgt ervoor dat actief beschikbare elementen worden overgeslagen wat voor verwarring kan zorgen. Dit komt voor op de pagina https://www.woudenberg.nl/service-en-contact
Succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Niveau A

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Op meerdere pagina's wordt de optie geboden om de huidige pagina te delen via sociale media. De betreffende links bevatten programmatische de naam van het platform ("facebook", "Twitter", "LinkedIn" en "e-mail"), maar beschrijven niet het doel (delen van de huidige URL via het platform) van de links.

  Opmerking: Met de linkcontext wordt bedoeld dat de betekenis kan worden bepaald zonder de focus van de link te verplaatsen. Bijvoorbeeld door het voorlezen van de huidige zin of paragraaf. Voor de eerdere koptekst moet de focus wel verplaatst worden.

  Dit komt op meerdere pagina's voor, onder andere op:
  1. https://www.woudenberg.nl/aanvragen-en-regelen/verhuizing-doorgeven
  2. https://www.woudenberg.nl/financielestukken
  3. https://www.woudenberg.nl/ditiswoudenberg

 

Succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Niveau AA

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Niveau AA

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Op de pagina's https://www.woudenberg.nl/ en https://www.woudenberg.nl/aanvragen-en-regelen bevinden zich voor de uitklapbare elementen verborgen H2 koppen.
De koppen "Hoofdpagina accordeon" en "Hoofd accordeon" geven geen goede beschrijving over de content die volgt.

Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Niveau AA

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Bij toetsenbordnavigatie bij het zoekveld in de header kan door te tabben de focus verplaats worden naar de knop. Hierdoor klapt het zoekveld echter terug in en is de focus niet langer zichtbaar. Komt op alle pagina's voor.
 2. Op verschillende pagina's zijn uitklapbare elementen aanwezig. Bij toetsenbordnavigatie is niet zichtbaar wanneer deze elementen focus bevatten. Komt onder anderen voor op:
  1. https://www.woudenberg.nl/
  2. https://www.woudenberg.nl/aanvragen-en-regelen
 3. Op kleine schermen komt via toetsenbordnavigatie de focus in het verborgen menu terecht. Dit komt op alle pagina's voor.

Richtlijn 2.5: Input Modaliteiten

Maak het eenvoudiger voor gebruikers om de functionaliteit te bedienen met andere vormen van invoer dan alleen het toetsenbord.

Succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Niveau A

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Noot: Deze eis is van toepassing op webcontent die acties met de aanwijzer interpreteert (NB: dit geldt niet voor acties die vereist zijn om de user agent of hulptechnologie te bedienen).

Resultaat: Niet van toepassing

Dit succescriterium is niet van toepassing op de onderzochte steekproef.

Succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Niveau A

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Geen down-event: Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
 • Afbreken of ongedaan maken: De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
 • Up reversal: Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
 • Essentieel: Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

Noot: Functies die het indrukken van een toets op het toetsenbord of het numeriek toetsenbord nabootsen, worden als essentieel beschouwd.

Noot: Deze eis is van toepassing op webcontent die acties met de aanwijzer interpreteert (dus dit geldt niet voor acties die vereist zijn om de user agent of hulptechnologie te bedienen).

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.5.3 Label in naam

Niveau A

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Noot: Een best practice is om de naam te laten beginnen met de tekst van het label.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Niveau A

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

 • Ondersteunde interface: De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
 • Essentieel: De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.
Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Principe 3: Begrijpelijk

Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.

Richtlijn 3.1: Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

Succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Niveau A

De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Niveau AA

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Resultaat: Niet van toepassing

Dit succescriterium is niet van toepassing op de onderzochte steekproef.

Richtlijn 3.2: Voorspelbaar

Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar.

Succescriterium 3.2.1 Bij focus

Niveau A

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 3.2.2 Bij input

Niveau A

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Niveau AA

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Niveau AA

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Richtlijn 3.3: Assistentie bij invoer

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

Succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Niveau A

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Als op de pagina https://www.woudenberg.nl/nieuwsbrief een ongeldig e-mailadres gebruikt wordt, verschijnt de melding "Geef een geldig e-mailadres op." Dit is geen foutmelding maar een instructie. Een foutmelding kan zijn "Fout: Het opgegeven e-mailadres is ongeldig. Een geldig e-mailadres heeft het formaat naam@domein.nl"
Succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Niveau A

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Op de pagina https://www.woudenberg.nl/over-de-gemeente/bekendmakingen wordt, bij de invoervelden voor data, in de placeholder instructies gegevens over het gevraagde format. Het gebruik van een placeholder is hierdoor niet voldoende omdat deze instructie verdwijnt zodra een gebruiker begint met de invoer.
 2. Als op de pagina https://www.woudenberg.nl/nieuwsbrief is het formulierveld voor het e-mailadres verplicht. Dit is aangegeven met een sterretje (*), maar er is geen verklaring voor deze indicatie en er wordt geen andere melding gemaakt  dat het veld verplicht is.
Succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Niveau AA

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Resultaat: Niet van toepassing

Dit succescriterium is niet van toepassing op de onderzochte steekproef.

Succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Niveau AA

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 • Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 • Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.
Resultaat: Niet van toepassing

Dit succescriterium is niet van toepassing op de onderzochte steekproef.

Principe 4: Robuust

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Richtlijn 4.1: Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Succescriterium 4.1.1 Parsen

Niveau A

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Noot: Begin- en eindtags die een cruciaal karakter in hun formatie missen, zoals een sluithaak of een verkeerd gebruikt aanhalingsteken voor een attribuutwaarde, zijn niet volledig.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Op verschillende pagina's worden iconen weergegeven. Hierbij worden attributen onvolledig of onjuist toegepast.
  1. Het aria-hidden="" attribuut is leeg, maar heeft een waarde van "true" of "false" nodig. De iconen zijn decoratief, maar ze worden op deze manier nog steeds benoemt.
  2. Het focusable="" attribuut is uitsluitend bedoeld voor <svg> elementen en kan niet op een <span> worden toegepast.
Succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Niveau A

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Noot: Dit succescriterium is primair voor webauteurs die hun eigen componenten van de gebruikersinterface ontwikkelen of scripten. Standaard bedieningselementen in HTML bijvoorbeeld voldoen al aan dit succescriterium als ze gebruikt worden volgens specificatie.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Op sommige pagina's is een ronde 'knop' aanwezig. Het element is opgemaakt met een <span> en een role="button" attribuut. Het element kan geen focus ontvangen.
  Advies: Gebruik voor deze implementatie een echte HTML <button>. Op die manier hoeft er geen extra code geïmplementeerd te worden om alle bestaande functionaliteit van een knop te realiseren.
  Dit komt voor op de pagina's:
  1. https://www.woudenberg.nl/
  2. https://www.woudenberg.nl/aanvragen-en-regelen
  3. https://www.woudenberg.nl/service-en-contact
Succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Niveau AA

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Onderzochte URI’s

Het toegankelijkheidsonderzoek is opgesteld en uitgevoerd conform de WCAG-EM evaluatiemethode van het W3C. Dat betekent dat een set aan te onderzoeken URI’s is verzameld binnen de bepaalde scope. Deze URI’s vormen de steekproef.

URI’s in deze steekproef: