Rapportage
Toegankelijkheidsaudit WCAG 2.1 AA

https://www.doemeedebilt.nl
Gemeente De Bilt
Versie: 1.0

Oorspronkelijke online versie rapportage:
https://toegankelijkonline.nl/audits/212d4f89-2492-43b6-befa-2ddd58e02c19
Datum afdruk: 20-05-2024 - 00:19:02

Inhoudsopgave

Inleiding

Op verzoek van Gemeente De Bilt is een toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd op de door hun aangeboden website, https://www.doemeedebilt.nl, om te beoordelen hoe deze voldoet aan de gestelaan de WCAG norm.

Doel van het onderzoek is om te beoordelen of de informatie op de website voor iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking, toegankelijk is en bedient kan worden.

Deze rapportage bevat de bevindingen van dit onderzoek. Uitgewerkt per richtlijn benoemen we de status waarin aan de succescriteria voldaan wordt, wat daarbij geconstateerde toegankelijkheidsproblemen zijn en eventuele opmerkingen ter advies.

De opgetekende bevindingen zijn indicatief. Een betreffend probleem kan dus op meerdere locaties binnen de website voorkomen zonder dat die apart benoemd worden.

De gebruikte onderzoeksmethode, WCAG-EM, werkt op basis van een steekproef. Hoewel de steekproef van het onderzoek zorgvuldig wordt samengesteld om een evenwichtig beeld van de vastgestelde scope te onderzoeken, kan het voorkomen dat een toegankelijkheidsprobleem niet geconstateerd wordt, maar dit bij een vervolgonderzoek wel aan het licht komt. Ook kunnen bevindingen op een later tijdstip mogelijk anders geïnterpreteerd en beoordeeld worden door verdere ontwikkeling van kennis en technieken.

De WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) zijn internationaal geaccepteerde richtlijnen, gepubliceerd door het W3C (World Wide Web Consortium), ter bevordering van de toegankelijkheid van webcontent voor mensen met een functiebeperking. De richtlijnen zijn techniek-onafhankelijk opgebouwd via een viertal principes: Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust. Deze principes bevatten een serie richtlijnen met succescriteria waarmee webcontent beoordeeld kan worden.

Voor Nederlandse (semi-)overheidsorganisaties geldt een wettelijke verplichting om met hun websites te voldoen aan de WCAG norm vanuit het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’, welke voortvloeit uit de Europese richtlijnen EN 301 549 (versie 2.1.2, pdf).

Voor niet-overheidsorganisaties geldt onder de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (2017) dat zij hun goederen en diensten zo toegankelijk mogelijk aan bieden. Daarnaast zal naar verwachting vanaf 28 juni 2025 de Europese Toegankelijkheidswet in werking treden, waarmee onder andere ook webshops aan de WCAG-richtlijnen moeten voldoen.

Onderzoeksgegevens

Onderzoeksgegevens
Opdrachtgever:Gemeente De Bilt
Betreft:https://www.doemeedebilt.nl
Toetsingsnorm:WCAG 2.1 AA
Datum onderzoek:27-07-2022
Onderzoek door:Toegankelijk Online
Sint Hubertus 35
6713 JN Ede
https://www.toegankelijkonline.nl
+31 6 5115 6244
Onderzoeker:Ronny Hendriks
Type rapportage:Hertoetsing, Vorige rapportage
Scope:
Steekproef: Voor dit onderzoek is een representatieve steekproef van de scope samengesteld. Zie steekproef lijst
Getoetste basisniveau:De website is getoetst op geschiktheid voor gangbare browsers en hulpapparatuur.
Technieken: Alle door W3C uitgebrachte technieken zijn ondersteund en kunnen gebruikt worden.
Technologieën:
Gebruikte Software:
 • Chrome - versie 103
 • Apple Safari - versie 15.5
 • VoiceOver - Monterey 12.4
 • Adobe Acrobat DC
JSON:Resultaten in JSON formaat downloaden

Samenvatting

Dit toegankelijkheidsonderzoek voor https://www.doemeedebilt.nl is een aanvulling op een eerder uitgevoerd onderzoek voor het Mett platform. Tijdens dit onderzoek is vooral gekeken naar de variabele onderdelen zoals kleurgebruik en content. Technische problemen die tijdens dit onderzoek zijn gevonden, zijn wel opgenomen in de bevindingen.

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de WCAG-EM evaluatiemethode om te kijken hoe de onderzochte website voldoet aan de gestelde norm van WCAG 2.1 Niveau AA.

Uit het onderzoek is gebleken dat er op veel punten al goed rekening gehouden wordt met digitale toegankelijkheid. Hierdoor is de website op de meeste punten al goed te gebruiken voor mensen met een functiebeperking. Het onderzoek laat echter zien dat nog niet aan alle gestelde succescriteria wordt voldaan.

Resultaat

Onderzoeksresultaat, aantal bevindingen per status.
Status succescriteriaAantal
Voldoende18
Onvoldoende18
Niet van toepassing14
Totaal50

Er zijn bevindingen gedaan bij de volgende succescriteria:

Op de volgende pagina’s staan per succescriterium de bevindingen genoteerd. Deze bevindingen kunnen gebruikt worden om aanpassingen te maken en de toegankelijkheid van de website verder te verbeteren. Let er bij het maken van aanpassingen op dat hierdoor nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Bij sommige succescriteria staan opmerkingen vermeldt. Deze opmerkingen zijn geen foute bevindingen voor het betreffende criterium, maar genieten een sterke aanbeveling voor verbetering van de gebruikerservaring.

Onderzoeksresultaten

Hieronder staan per succescriterium eventuele bevindingen genoteerd. Deze bevindingen kunnen gebruikt worden om aanpassingen te maken en de toegankelijkheid van de website en haar content verder te verbeteren. Let er bij het maken van aanpassingen op dat hierdoor nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Tevens staan bij sommige succescriteria opmerkingen. Deze opmerkingen zijn geen foute bevindingen voor het betreffende criterium, maar genieten een sterke aanbeveling ter verbetering van de gebruikerservaring.

Principe 1: Waarneembaar

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.

Richtlijn 1.1: Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudigere taal.

Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Niveau A

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

 • Bedieningselementen, invoer: Als niet-tekstuele content een bedieningselement is of gebruikersinvoer accepteert, dan heeft deze een naam die het doel ervan beschrijft. (We verwijzen naar succescriterium 4.1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van bedieningselementen en content die gebruikersinvoer accepteren.)
 • Op tijd gebaseerde media: Als niet-tekstuele content op tijd gebaseerde media is, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content. (We verwijzen naar Richtlijn 1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van media.)
 • Test: Als niet-tekstuele content een test of oefening is die, als ze door middel van tekst gepresenteerd wordt onjuist zou zijn, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • Zintuiglijk: Als niet-tekstuele content primair is bedoeld om een specifieke zintuiglijke ervaring te creëren, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • CAPTCHA: Als het doel van niet-tekstuele content is om te bevestigen dat content wordt gebruikt door een persoon in plaats van een computer, dan worden tekstalternatieven geleverd die het doel van de niet-tekstuele content identificeren en beschrijven. En er worden alternatieve vormen van CAPTCHA aangeboden gebruikmakend van uitvoermodes voor verschillende soorten van zintuiglijke perceptie om tegemoet te komen aan verschillende functiebeperkingen.
 • Decoratie, opmaak, onzichtbaar: Als niet-tekstuele content puur decoratief is, slechts voor visuele opmaak wordt gebruikt, of niet aan gebruikers wordt gerepresenteerd, dan wordt het op zo'n manier geïmplementeerd dat het genegeerd kan worden door hulptechnologie.
Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. De SVG-afbeelding in de cookiemelding heeft geen aanduiding als afbeelding (role="img"), maar is ook niet actief verborgen. Hierdoor is hij voor sommige screen reader nog wel beschikbaar als afbeelding. De afbeelding is hier decoratief en kan daardoor het beste verborgen worden door het gebruik van aria-hidden="true".
 2. Bij een afbeelding ontbreekt het alt attribuut. Hierdoor is geen alternatieve tekst aanwezig, maar is de afbeelding ook niet als decoratief aangemerkt. Resultaat is dat een screen reader de bestandsnaam zal horen als aanduiding voor de afbeelding.
  1. https://doemeedebilt.nl/nobelkwartier/over+het+project+nobelkwartier/default.aspx
 3. In het nieuwsoverzicht hebben alle afbeeldingen een alt tekst (omdat ze ook functioneren als link / tabstop). De afbeeldingen zijn onnodig een individuele tabstop (link) om het artikel te openen. Het is beter deze afbeeldingen als decoratief te markeren omdat ze geen functionele informatie overbrengen en alleen maar als visuele opvulling functioneren.
  1. https://www.doemeedebilt.nl/de+omgevingsvisie/nieuws/default.aspx
 4. Voor de afbeelding op de voorpagina is geen tekst alternatief aanwezig en de afbeelding is ook niet als decoratief gemarkeerd. Aangezien de afbeeldingen geen betekenisvolle informatie over brengt kan deze het beste als decoratief worden gemarkeerd via een ARTIFACT code in de PDF.
  1. https://www.doemeedebilt.nl/de+omgevingsvisie/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2035135

Richtlijn 1.2: Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

Succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Niveau A

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

 • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.
 • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.
Resultaat: Niet van toepassing

Dit succescriterium is niet van toepassing op de onderzochte steekproef.

Succescriterium 1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Voor de video's ontbreekt ondertiteling. Hierdoor is het voor mensen die de audio niet kunnen horen, omdat ze doof of slechthorend zijn of omdat ze bijvoorbeeld in een stille omgeving zitten, niet mogelijk goed te begrijpen waar de video's over gaan. 
  1. https://www.doemeedebilt.nl/de+omgevingsvisie/de+omgevingswet/default.aspx

Opmerking: De gebruikte standaard HTML5 videospeler is niet geheel toegankelijk en zorgt voor meerdere problemen. Verder biedt deze speler geen  standaard ondersteuning voor soms benodigde mogelijkheden als ondertiteling en audiodescriptie. Advies is om een alternatieve speler te gebruiken.

Succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Voor de video's ontbreekt een media-alternatief of transcript. Hierdoor is niet alle informatie die in de video's aanwezig is voor iederene beschikbaar. Plaats een transcript van de gesproken informatie uit de video op de pagina's.
  1. https://www.doemeedebilt.nl/de+omgevingsvisie/de+omgevingswet/default.aspx
Succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Niveau AA

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Resultaat: Niet van toepassing

Dit succescriterium is niet van toepassing op de onderzochte steekproef.

Succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Niveau AA

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Resultaat: Niet van toepassing

Dit succescriterium is niet van toepassing op de onderzochte steekproef.

Richtlijn 1.3: Aanpasbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

Succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Niveau A

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. In het zijmenu is met een donkergroene achtergrond aangegeven op welke pagina een bezoeker zich bevindt. Diezelfde informatie is niet programmatisch aanwezig. Voeg voor de huidige pagina in het menu een aria-current="page" waarde toe om deze informatie aan screen readers door te geven.
 2. In het kruimelpad is met een kleuraanpassing aangegeven op welke pagina een bezoeker zich bevindt. Diezelfde informatie is niet programmatisch aanwezig. Voeg voor de huidige pagina in het menu een aria-current="page" waarde toe om deze informatie aan screenreaders door te geven.
 3. In de header en footer zijn meerdere lege lijst items (<li></li>) aanwezig. Sommige zonder content (footer) en twee met er uit ziet als een avatar en een linktarget voor de footer skiplink.
  Deze items worden wel meegenomen en doorgegeven in de lijst voor screen readers. Ze krijgen dus meer items aangekondigd dan dat er daadwerkelijk zijn. Verwijder de lege items en implementeer de linkdoelen voor de skiplinks op een juiste manier door bijvoorbeeld naar de container te verwijzen.
 4. Het nieuwsoverzicht heeft een filteroptie. Wanneer een filter actief is, verschijnt hier een rode stip met een getal. Met een screenreader wordt, bij focus, echter niet gecommuniceerd dat er een filter actief is.

  Omdat het hier alleen om een sorteeroptie gaat, is het advies de interactie te versimpelen en de actieve sortering te vermelden voor gebruikers (visueel en aan screenreaders).
  1. https://www.doemeedebilt.nl/de+omgevingsvisie/nieuws/default.aspx
 5. Tekst is visueel als koppen opgemaakt door het gebruik van dikgedrukte letters (strong) in plaats van gebruik te maken van de juiste koppen in de editor. Gebruik altijd de correcte koppen tags om de visuele structuur ook technisch te borgen.
  1. https://doemeedebilt.nl/Beheer/Privacyverklaring/Default.aspx
 6. Tags ontbreken voor het document. Hierdoor is het voor screenreader niet mogelijk om (op een betrouwbare manier) het document te lezen. Maak documenten op een toegankelijke manier met de juiste tags op.
  1. https://www.doemeedebilt.nl/de+omgevingsvisie/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2271144
Succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Niveau A

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Niveau A

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Noot: Voor eisen met betrekking tot kleur zie Richtlijn 1.4.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Opmerking: Het gebruik van onderlijning voor de aanduiding "laatst bijgewerkt op" kan verwarrend werken voor bezoekers omdat dit grote gelijkenissen heeft met de andere links op de pagina's. Advies is om hiervoor andere styling toe te passen.

Succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Niveau AA

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Noot: Voorbeelden waarbij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel kan zijn: een acceptgiro, een piano applicatie, dia’s voor een projector of televisiescherm, of Virtual Reality waarbij de weergavestand van de content niet noodzakelijkerwijs beperkt is tot staand of liggend.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Niveau AA

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Voor de invoervelden in het formulier voor inschrijving van de nieuwsbrief ontbreken de benodigde autocomplete attributen om deze informatie goed automatisch te laten invullen.
  https://contact.email-provider.nl/debilt/subscribe 

  Het gaat dan om de velden waarin informatie van de directe gebruiker wordt gevraagd:
  1. e-mailadres
  2. voornaam
  3. achternaam
  4. woonplaats

Richtlijn 1.4: Onderscheidbaar

Succescriterium 2.4.11 Focus niet verborgen (Minimum)

Succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Niveau A

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Noot: Dit succescriterium richt zich specifiek op kleurperceptie. Andere vormen van perceptie worden behandeld in Richtlijn 1.3 inclusief softwarematige toegang tot kleur en andere codering van visuele presentatie.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Op de tijdlijn pagina wordt onderscheidt gemaakt tussen soorten activiteiten met rood en blauw. De betekenis van beide kleur wordt aangegeven, maar er is geen andere vorm van onderscheid tussen de twee soorten. Voor mensen die moeite hebben met of geen kleurperceptie hebben is het zeer moeilijk het verschil tussen beide soorten te zien door het geringe onderlinge contrast.

  Gebruik een tweede manier van onderscheid zoals een alternatief icoon om een duidelijker verschil te presenteren dat niet enkel van kleur afhankelijk is.
  1. https://www.doemeedebilt.nl/de+omgevingsvisie/tijdlijn+omgevingsvisie/default.aspx
 2. In de cirkeldiagrammen op pagina 4-5 wordt alleen door kleur onderscheid gemaakt tussen de verschillende zones in het diagram. Gebruik ook alternatieve aanduidingen zoals arcering om beter onderscheid te maken. Of zorg dat de kleuren onderling voldoen contrast hebben (minimaal 3:1 tov elkaar) om een tweede factor van onderscheid te maken.
Succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Niveau A

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Noot: Omdat content die niet aan dit succescriterium voldoet het vermogen van een gebruiker om de hele pagina te gebruiken kan belemmeren, moet alle content op de webpagina (of die nu wel of niet gebruikt wordt om aan andere succescriteria te voldoen) aan dit succescriterium voldoen. Zie Conformiteitseis 5: Niet-interferentie (w3.org).

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Niveau AA

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

 • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
 • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
 • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Het contrast van menu-items in de hover state is onvoldoende. Gemeten is #007d4f op #e2f0e8, 4.4:1 ratio. Het font hier is wel dikker (font-weight 600) maar geen bold (font-weight 700).
 2. De teksten/links in de footer van de website hebben onvoldoende contrast. Het gaat hierbij om de witgrijze tekst #e9e9e9 op het geel #f7af37 voor een contrast ratio van 1.55:1
 3. De oranje #ed7d31 en groene #70ad47 kleur in het document hebben onvoldoende contrast met de witte achtergrond van de pagina's. Gebruik een kleur met voldoende contrast
  1. https://www.doemeedebilt.nl/de+omgevingsvisie/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2035135
 4. De grijzeblauwe kleur #c5cfd7 geeft te weinig contrast met wit. Dit geldt onder ander voor de achtergrond op pagina 1 en de grijzeblauwe tekst onderaan alle pagina's.
  1. https://www.doemeedebilt.nl/de+omgevingsvisie/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2271144
Succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Niveau AA

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Niveau AA

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

 • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
 • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.

Noot: Woordmerken (tekst die onderdeel is van een logo of merknaam) worden als essentieel beschouwd.

Resultaat: Niet van toepassing

Dit succescriterium is niet van toepassing op de onderzochte steekproef.

Succescriterium 1.4.10 Reflow

Niveau AA

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

 • Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
 • Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels;

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Noot: 320 CSS-pixels zijn gelijk aan de beginbreedte van een weergavekader van 1280 CSS-pixels bij 400% zoom. Voor webcontent die ontworpen is om horizontaal te scrollen (bijv. bij verticale tekst), zijn de 256 CSS-pixels gelijk aan de beginbreedte van een weergavekader van 1024 CSS-pixels bij 400% zoom.

Noot: Voorbeelden van content die een tweedimensionale lay-out vereisen, zijn afbeeldingen, kaarten, schema's, video's, games, presentaties, gegevenstabellen en interfaces waarbij de werkbalken zichtbaar moeten blijven tijdens het manipuleren van de content.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Het PDF document heeft geen ondersteuning voor reflow. Hierdoor wordt de inhoud niet aangepast om binnen de viewport te blijven als het document wordt ingezoomd. Scrollen in zowel horizontale als verticale richting is nodig om het document dan te kunnen lezen.
  1. https://www.doemeedebilt.nl/de+omgevingsvisie/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2035135
  2. https://www.doemeedebilt.nl/de+omgevingsvisie/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2271144

Opmerking: De cookie popup is moeilijk bruikbaar bij het inzoomen naar 400% er ontstaat een situatie waarin twee nested componenten kunnen scrollen en het leesbare gedeelte is 1.5 regels hoor waardoor tekst erg moeilijk leesbaar wordt. Content is beschikbaar, maar de situatie is voor verbetering vatbaar.

Succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Niveau AA

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

 • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
 • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Het Lichtblauw #52a2ff , grijs #c5cfd7 en groen 00d1b9, gebruikt in diverse grafische elementen als grafieken heeft onvoldoende contrast met de witte achtergrond en in sommige gevallen de naastgelegen kleuren om voldoende onderscheid te maken.
  1. https://www.doemeedebilt.nl/de+omgevingsvisie/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2271144
Succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Niveau AA

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

 • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
 • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
 • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
 • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Niveau AA

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

 • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
 • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
 • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Noot: Voorbeelden van aanvullende content die door de user agent wordt bepaald, zijn de browser tooltips die worden gemaakt met behulp van het HTML title attribuut.

Noot: Aangepaste tooltips, submenu's en andere niet-modale pop-ups die worden weergegeven bij hover en focus zijn voorbeelden van aanvullende content waarop dit criterium van toepassing is.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Principe 2: Bedienbaar

Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.

Richtlijn 2.1: Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

Succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Niveau A

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Noot: Deze uitzondering is gerelateerd aan de onderliggende functie, niet aan de invoertechniek. Als we bijvoorbeeld met de hand geschreven tekst invoeren, vereist de invoertechniek (met de hand geschreven tekst) padafhankelijke invoer, maar de onderliggende functie (tekstinvoer) vereist dat niet.

Noot: Dit succescriterium verbiedt geen muisinvoer of andere invoermethoden naast de toetsenbordinvoer en wil dit ook niet ontmoedigen.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. De standaard HTML videospeler is niet in alle gevallen volledig toegankelijk. Zo zijn er in verschillende browsers problemen het de bediening via het toetsenbord. Dit wordt erger als er ook een screenreader actief is. Advies is om een losse toegankelijke videospeler te implementeren.
Succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Niveau A

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Noot: Omdat content die niet aan dit succescriterium voldoet het vermogen van een gebruiker om de hele pagina te gebruiken kan belemmeren, moet alle content op de webpagina (ongeacht of deze gebruikt wordt om aan andere succescriteria te voldoen of niet) voldoen aan dit succescriterium. Zie Conformiteitseis 5: Niet-interferentie (w3.org).

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoetsen

Niveau A

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
 • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
 • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
Resultaat: Niet van toepassing

Dit succescriterium is niet van toepassing op de onderzochte steekproef.

Richtlijn 2.2: Genoeg tijd

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.

Succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Niveau A

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
 • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
 • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
 • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
 • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
 • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

Noot: Dit succescriterium helpt om ervoor te zorgen dat gebruikers taken kunnen voltooien zonder onverwachte veranderingen in content of context die het resultaat zijn van een tijdslimiet. Dit succescriterium moet in samenhang met Succescriterium 3.2.1 worden beschouwd, dat limieten stelt aan veranderingen van content of context als gevolg van een gebruikersactie.

Resultaat: Niet van toepassing

Dit succescriterium is niet van toepassing op de onderzochte steekproef.

Succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Niveau A

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

 • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
 • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

Noot: Voor eisen gerelateerd aan knipperende of flitsende content zie Richtlijn 2.3.

Noot: Omdat content die niet aan dit succescriterium voldoet het vermogen van een gebruiker om de hele pagina te gebruiken kan belemmeren, moet alle content op de webpagina (of ze gebruikt wordt om aan andere succescriteria te voldoen of niet) voldoen aan dit succescriterium. Zie Conformiteitseis 5: Niet-interferentie (w3.org).

Noot: Van content die periodiek door software wordt geactualiseerd of die naar de user agent wordt verzonden, wordt niet vereist dat ze informatie behoudt of weergeeft die gegenereerd of ontvangen wordt tussen het begin van de pauze en het moment van de hervatting van de weergave, aangezien dit technisch wellicht niet mogelijk is en het in veel situaties misleidend is om dit te doen.

Noot: Een animatie die speelt tijdens het laden of een gelijkwaardige situatie, kan als essentieel worden beschouwd als niet tegelijkertijd interactie kan plaatsvinden door alle gebruikers en als het niet aangeven van de voortgang gebruikers zou kunnen verwarren of laten denken dat de content vastgelopen of onvolledig was.

Resultaat: Niet van toepassing

Dit succescriterium is niet van toepassing op de onderzochte steekproef.

Richtlijn 2.3: Toevallen en fysieke reacties

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen of fysieke reacties veroorzaakt.

Succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Niveau A

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Noot: Omdat content die niet aan dit succescriterium voldoet het vermogen van een gebruiker om de hele pagina te gebruiken kan belemmeren, moet alle content op de webpagina (ongeacht of deze gebruikt wordt om aan andere succescriteria te voldoen of niet) voldoen aan dit succescriterium. Zie Conformiteitseis 5: Niet-interferentie (w3.org).

Resultaat: Niet van toepassing

Dit succescriterium is niet van toepassing op de onderzochte steekproef.

Richtlijn 2.4: Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

Succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Niveau A

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Niveau A

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Een titel voor het document ontbreekt in de metadata. Hierdoor wordt als fallback de bestandsnaam gebruikt, maar die zegt mogelijk niets over het document. Vul een goed beschrijvende titel in bij de metadata van het PDF document.
  1. https://www.doemeedebilt.nl/de+omgevingsvisie/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2035135
  2. https://www.doemeedebilt.nl/de+omgevingsvisie/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2271144
Succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Niveau A

Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Bij het documentenoverzicht kun je op de bestandsgrootte van een map klikken. Het label spreekt hier al over downloaden, maar het resultaat van klikken is dat de bestanden worden geselecteerd. Er wordt via aria-live een statusmelding gedaan, maar er komt ook een downloadknop beschikbaar. Om deze met een toetsenbord te bereiken moet je echter de hele pagina over navigeren.
  1. https://www.doemeedebilt.nl/de+omgevingsvisie/documenten/default.aspx#folder=2271025
  2. zie ook 2.4.6 Koppen en labels
 2. In het nieuwsoverzicht heeft elk artikel meerdere links met focusstops om het artikel te openen. Door de herhalende stop met de steeds net iets wisselende naamgeving is het voor screen readers (en toetsenbord gebruikers) onnodig ingewikkeld om deze elementen te bedienen. Maak voor elk kaartje van een artikel 1 link om de interacties eenvoudiger te maken. De afbeeldingen kunnen als decoratief aangemerkt worden door een lege alt te gebruiken omdat ze alleen maar als visuele opvulling dienen.
  1. https://www.doemeedebilt.nl/de+omgevingsvisie/nieuws/default.aspx
 3. Op de agenda archiefpagina kunnen eerdere onderdelen uit het archief getoond worden door op de knop meer tonen te klikken. Als deze knop met het toetsenbord geactiveerd wordt, blijft de focus vervolgens op de knop staan. Een screen reader gebruiker moet daarom op zoek naar de nieuw geladen content om deze te vinden. Plaats na het laden de focus op het eerste nieuw geladen item.
  1. https://www.doemeedebilt.nl/de+omgevingsvisie/agenda/default.aspx
Succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Niveau A

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Het logo bovenaan is ook een link. De afbeelding heeft een alt tekst en de link zelf heeft een title attribuut. Hierdoor wordt dubbele informatie gegeven aan screen reader gebruikers. Ze horen nu "Afbeelding doe mee de bilt logo doe mee de bilt home". Advies is om het title attribuut van de link te verwijderen.
 2. Het logo van Mett onderaan is ook een link. De afbeelding heeft een alt tekst en de link zelf heeft een title attribuut. Hierdoor wordt dubbele informatie gegeven aan screen reader gebruikers. Ze horen nu "Afbeelding Mett Logo Naar mett.nl Logo Mett". Advies is om het title attribuut van de link te verwijderen.
 3. De link om een pagina te delen heeft als naam slechts "E-mail". Voor een screen reader gebruiker die via tab navigeert of een lijst met links op de pagina bekijkt, is deze informatie onvolledig. Ze zien de visuele connectie met de Kop "Delen" niet. 

  Ter achtergrond, de content die WCAG hier bedoeld is beperkt en moet benaderbaar zijn zonder de focus op de pagina te verplaatsen, bijvoorbeeld door de huidige zin voor te laten lezen.

  Advies is om het aria-label uit te breiden met "Pagina delen via.."
Succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Niveau AA

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Niveau AA

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Zowel het zoekveld als de knop voor zoeken hebben dezelfde naam. Dit kan verwarring geven voor screen reader gebruikers. Zorg ervoor dat elk interactief element een duidelijke unieke naam heeft die het doel omschrijft. Voor het invoerveld is hier een naam als "Zoeken op" of "zoekterm" een betere beschrijving.
 2. Bij het documentenoverzicht kun je op de bestandsgrootte van een map klikken. Het label spreekt hier al over downloaden, maar het resultaat van klikken is dat de bestanden worden geselecteerd.
  1. https://www.doemeedebilt.nl/de+omgevingsvisie/documenten/default.aspx#folder=2271025
  2. Zie ook 2.4.3 Focus volgorde
 3. De documenten pagina heeft enkele opties:
  Voor deze opties ontbreken zichtbare labels, waardoor de betekenis ervan alleen proefsgewijs ondervonden kan worden. Daarnaast is het voor mensen die afhankelijk zijn van stembesturing onmogelijk deze functies te gebruiken.
  https://www.doemeedebilt.nl/de+omgevingsvisie/documenten/default.aspx#folder=2271143
  Het gaat om:
  1. Een functie om documenten te selecteren door deze aan te vinken.
  2. Een tandwiel om een menu te openen met extra functies.
  3. Een tweetal knoppen voor sorteren.
Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Niveau AA

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Richtlijn 2.5: Input Modaliteiten

Maak het eenvoudiger voor gebruikers om de functionaliteit te bedienen met andere vormen van invoer dan alleen het toetsenbord.

Succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Niveau A

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Noot: Deze eis is van toepassing op webcontent die acties met de aanwijzer interpreteert (NB: dit geldt niet voor acties die vereist zijn om de user agent of hulptechnologie te bedienen).

Resultaat: Niet van toepassing

Dit succescriterium is niet van toepassing op de onderzochte steekproef.

Succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Niveau A

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Geen down-event: Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
 • Afbreken of ongedaan maken: De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
 • Up reversal: Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
 • Essentieel: Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

Noot: Functies die het indrukken van een toets op het toetsenbord of het numeriek toetsenbord nabootsen, worden als essentieel beschouwd.

Noot: Deze eis is van toepassing op webcontent die acties met de aanwijzer interpreteert (dus dit geldt niet voor acties die vereist zijn om de user agent of hulptechnologie te bedienen).

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.5.3 Label in naam

Niveau A

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Noot: Een best practice is om de naam te laten beginnen met de tekst van het label.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Niveau A

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

 • Ondersteunde interface: De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
 • Essentieel: De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.
Resultaat: Niet van toepassing

Dit succescriterium is niet van toepassing op de onderzochte steekproef.

Principe 3: Begrijpelijk

Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.

Richtlijn 3.1: Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

Succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Niveau A

De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. De taal van het document ontbreekt in de metadata. Stel de juiste taal voor het document in om te zorgen dat screenreaders de juiste stem gebruiken om tekst voor te lezen.
  1. https://www.doemeedebilt.nl/de+omgevingsvisie/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2271144
Succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Niveau AA

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Resultaat: Niet van toepassing

Dit succescriterium is niet van toepassing op de onderzochte steekproef.

Richtlijn 3.2: Voorspelbaar

Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar.

Succescriterium 3.2.1 Bij focus

Niveau A

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 3.2.2 Bij input

Niveau A

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Niveau AA

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Niveau AA

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Richtlijn 3.3: Assistentie bij invoer

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

Succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Niveau A

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Bij het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief is de knop aanmelden uitgeschakeld totdat alle velden correct zijn gevalideerd. Als een foutief e-mailadres ingevoerd wordt komt hier geen foutmelding van, maar de knop blijft wel uitgeschakeld. Er is dus een vorm van validatie, maar er wordt geen melding gemaakt van een geconstateerde fout.
  1. https://contact.email-provider.nl/debilt/subscribe
Succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Niveau A

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. De checkbox voor het selecteren van alle documenten heeft geen zichtbaar label. Er is wel een aria-label aanwezig, maar zichtbaar is niet herkenbaar waar de checkbox voor dient zonder dit uit te proberen.
  1. https://www.doemeedebilt.nl/de+omgevingsvisie/documenten/default.aspx
Succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Niveau AA

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Resultaat: Niet van toepassing

Dit succescriterium is niet van toepassing op de onderzochte steekproef.

Succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Niveau AA

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 • Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 • Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.
Resultaat: Niet van toepassing

Dit succescriterium is niet van toepassing op de onderzochte steekproef.

Principe 4: Robuust

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Richtlijn 4.1: Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Succescriterium 4.1.1 Parsen

Niveau A

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Noot: Begin- en eindtags die een cruciaal karakter in hun formatie missen, zoals een sluithaak of een verkeerd gebruikt aanhalingsteken voor een attribuutwaarde, zijn niet volledig.

Resultaat: Voldoende

De onderzochte steekproef voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Niveau A

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Noot: Dit succescriterium is primair voor webauteurs die hun eigen componenten van de gebruikersinterface ontwikkelen of scripten. Standaard bedieningselementen in HTML bijvoorbeeld voldoen al aan dit succescriterium als ze gebruikt worden volgens specificatie.

Resultaat: Onvoldoende

De onderzochte steekproef voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen
 1. Het zijmenu heeft, op items met onderliggende items, op het hoofditem een aria-expanded="false" state terwijl er geen verdere interactie mogelijkheid hiervoor is.
  1. Bijvoorbeeld op https://www.doemeedebilt.nl/de+omgevingsvisie/contact/default.aspx bij het item 'Contact' in het zijmenu
 2. Voor de filteroptie op het nieuwsoverzicht staat een rode stip met een cijfer. met een aria-label wordt geprobeerd hier extra informatie te koppelen. aria-label is echter niet ondersteunt op een span element. Hierdoor wordt de informatie niet doorgegeven aan screenreaders en horen ze met focus alleen "filter, knop"
  1. https://www.doemeedebilt.nl/de+omgevingsvisie/nieuws/default.aspx
Succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Niveau AA

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Resultaat: Niet van toepassing

Dit succescriterium is niet van toepassing op de onderzochte steekproef.

Onderzochte URI’s

Het toegankelijkheidsonderzoek is opgesteld en uitgevoerd conform de WCAG-EM evaluatiemethode van het W3C. Dat betekent dat een set aan te onderzoeken URI’s is verzameld binnen de bepaalde scope. Deze URI’s vormen de steekproef.

URI’s in deze steekproef: